Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
06/12/2013 - 16/12/2013

  1. http://www.elta.gr/%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/tabid/811/newsid1455/443/--52013/language/el-GR/Default.aspx
  2. http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%20%CF%83%CE%BF%CF%87%205%202013%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%B9.pdf
  3. http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%A3%CE%9F%CE%A7%205%202013%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%99.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα πέντε (35) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
06/12/2013 - 16/12/2013

Πρόσληψη 35 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε. (Αθήνα & Πειραιάς)

Τα ΕΛΤΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων ΔΕ Οδηγών, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής:

  • ΔΕ Οδηγών 35

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν από 06/12/2013 έως 16/12/2013:

  1. α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 5ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 53 859 – 210 33 53 698).
  2. β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/ 2013, (τηλ. επικοινωνίας: 210 33 53 228 – 210 33 53 487).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
06/12/2013 - 16/12/2013