Πρόσληψη 8 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε.

από 18.12.2013 έως 27.12.2013
Πρόσληψη 8 ατόμων στα ΕΛΤΑ Α.Ε.

  1. Τα ΕΛΤΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων (επτά άτομα ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ένα άτομο  ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιά και Αιγαίου, που εδρεύει στο Νομό Αττικής και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  • ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7
  • ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 1

  1. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν από 18.12.2013 έως 27.12.2013:
  3. 1. α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, οδός Φίλωνος 36 και Τσαμαδού 23, 1ος όροφος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ώρες υποβολής 08.30 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 4146112 -2104146140).
  4. 2. β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 19/ 2013) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353228 – 210 3353487).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%A12-%CE%A5%CE%992