Πρόσληψη 91 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Ν. Αττικής και Κυκλάδων)

Πρόσληψη 91 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Ν. Αττικής και Κυκλάδων)

 • Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ενός (91) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
 • 1. ΔΕ
 • 2. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • 3. 44
 • 4. ΔΕ
 • 5. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • 6. 4
 • 7. ΔΕ
 • 8. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • 9. 4
 • 10. ΔΕ
 • 11. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • 12. 1
 • 13. ΔΕ
 • 14. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • 15. 2
 • 16. ΔΕ
 • 17. ΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
 • 18. 17
 • 19. ΔΕ
 • 20. ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
 • 21. 8
 • 22. ΔΕ
 • 23. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΩΝ
 • 24. 3
 • 25. ΔΕ
 • 26. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • 27. 4
 • 28. ΔΕ
 • 29. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • 30. 2
 • 31. ΔΕ
 • 32. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • 33. 1
 • 34. ΔΕ
 • 35. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • 36. 1
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5-7, Τ.Κ. 105 59 – ΑΘΗΝΑ, υπ’ όψιν κ.κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 210- 3287398 και 210-3287396) από 10/12/2013 έως και 19/12/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-dpa