ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: (18) θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 - 1 -
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 31-5-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 2871
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Αριστοτέλους 16
Ταχ. Κώδ.: 58200 Έ∆ΕΣΣΑ
Πληρ/ρίες: ∆ηλιάπη Μ.
Τηλέφωνο: 23810 24356
Fax: 23810 25387
e-mail: izepka@culture.gr
Θέµα: Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη του
νεκροταφείου των τύµβων και της βασιλικής ταφικής συστάδας των Τηµενιδών
(συστάδα Γ)» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βασιλικής
νεκρόπολης των Αιγών»
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) για τον Οργανισµό του
Υπουργείου Πολιτισµού και το Π.∆. 85/21-6-2012 (ΦΕΚ
141/τ.Α/21.6.2012) «Συγχώνευση των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού».
2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο
εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
3. Το Π.∆. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) για τη µελέτη και εκτέλεση
αρχαιολογικών εν γένει έργων.
4. Τον Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α/23.3.1992 «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης
και προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις».
5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης», όπως ισχύει µε τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α/28.12.2009)
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 2 -
«Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α/30.6.2000) «Θέµατα
προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις».
7. Το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας
Έργων Ολυµπιακής & άλλες διατάξεις».
8. Το Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004) «Ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα».
9. Το Π.∆. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο
κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου».
10. Το Π.∆. 635/1985 (ΦΕΚ 232 Α/31.12.1985) που αναφέρεται στην
επέκταση των διατάξεων του Π.∆. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού
11. Το άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23.12.2010)
«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ 2 του άρθρου 10 του Π.∆.
99/1992, αναφορικά µε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού από τους
Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Π.Ο.Τ.
12. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/α/13-07-2010) Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις»
13. Το άρθρο 40, παρ 3 του Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012)
«Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυννενοηµένον
αγώνων και λοιπές διατάξεις» περί µη ισχύος των περιορισµών του Π∆
164/2004.
14. Το άρθρο 1 παρ 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) Επείγουσες
ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
 15. Το Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 16. Το Π.∆. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/24-7-2012) «Σύσταση Γενικής
Γραµµατείας Πολιτισµού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
 17. Τις επιτακτικές ανάγκες πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού και
τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
για το υποέργο «Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύµβων
και της βασιλικής ταφικής συστάδας των Τηµενιδών (συστάδα Γ)» του
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 3 -
έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βασιλικής νεκρόπολης των
Αιγών»
18. Την ισχύουσα Νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας του
επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ∆ηµοσίου.
19. Την αριθ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως
Πολιτισµού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.
20. Τις πιστώσεις του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου
των τύµβων και της βασιλικής ταφικής συστάδας των Τηµενιδών (συστάδα
Γ)» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βασιλικής νεκρόπολης
των Αιγών»
21.Την υπ΄ αριθµ. ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΠΙ∆/26242/4917/4163/
1360/21-3-2013 (ορθή επανάληψη) απόφαση για την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την υλοποίηση του υποέργου «Προστασία και ανάδειξη
του νεκροταφείου των τύµβων και της βασιλικής ταφικής συστάδας των
Τηµενιδών (συστάδα Γ)» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση – Ανάδειξη της
Βασιλικής νεκρόπολης των Αιγών»
Ανακοινώνουµε
Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών
υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα 7 µηνών για τους
συντηρητές και 6 µηνών για τους εργάτες..
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΕ Συντηρητής
Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης και
ελλείψει αυτού ∆Ε
Τεχνικός Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης
2 Βεργίνα
ΥΕ Ειδικευµένος
Εργάτης 16 Βεργίνα
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 4 -
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση
και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην
Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της
υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΙΖ ΕΠΚΑ Αριστοτέλους 16 τκ 58200 Έδεσσα.
Υπόψιν κ ∆ηλιάπη Μ (τηλ. επικοινωνίας: 2381024356) εντός προθεσµίας πέντε
(5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)
και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης
στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 3-6-2013 έως 7-6-2013)
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις
µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού . Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο
χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει
την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων
της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας
(N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη
 ∆ιοικητικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού
Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 5 -
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76)
το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της
ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίµβρο και Τένεδο.
β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
δ) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ-∆Ε-ΥΕ
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση µε
σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση
επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση
θέσης.
 Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον
οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
- Πτυχίο ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής συντήρησης αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης (κατεύθυνσης Α ή Β).
- Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
- Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60%
των προκηρυσσόµενων θέσεων).
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 6 -
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
µε εµπειρία τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς
αυτή.
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
χωρίς εµπειρία τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους µε
αυτή.
∆Ε Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
- Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας ∆Ε της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης
έργων ζωγραφικής).
- Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτηµα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60%
των προκηρυσσόµενων θέσεων).
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
µε εµπειρία τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς
αυτή.
Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους
χωρίς εµπειρία τότε οι υπολειπόµενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους µε
αυτή.
ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της
αλλοδαπής.
- Αποδεδειγµένη Εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων εφόσον
βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι µε εξειδίκευση χωρίς εµπειρία).
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε το προσόν του απολυτηρίου
τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, µπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς
τίτλους σπουδών, αλλά µε συναφή εµπειρία.
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 7 -
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόµενη στο άρθρο 81 του Ν.
1958/1991 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 99/1992 και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του
Ν.3812/28-12-2009, όπως ισχύουν. Το 60% των προκηρυσσόµενων θέσεων,
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψήφιους που
έχουν εξειδικευµένη και συναφή εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση και το 40%
θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εµπειρία αλλά µε εξειδίκευση η οποία πρέπει
απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Για την κατανοµή των προκηρυσσόµενων θέσεων λαµβάνεται υπόψη ότι, για κλάσµα
µισής µονάδας και πάνω διατίθεται µια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εµπειρία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας,
αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης Μνηµείων
Αρχαιολογικών χώρων και των εκτελούµενων Έργων Μουσείων µε ειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρµοσθούν τα
κριτήρια και η αντίστοιχη µοριοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Νόµου 3812/2009.
Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα,
κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά µορίων, µε βάση την
βαθµολογία που συγκεντρώνουν στα βαθµολογούµενα κριτήρια.
Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευµένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων,
το οποίο έχει εργασιακή εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση κάτω των έξι (6)
µηνών, γίνεται σε πίνακα σύµφωνα µε τα λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια κατά
κλάδο και ειδικότητα µόνο εφόσον η εξειδίκευση προκύπτει από τον τίτλο
σπουδών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Για την κατηγορία ΤΕ :
α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη,
βαθµολογείται ως εξής: οι µονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόµενες
σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται µε τον
αριθµό 110.
β. ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: τετρακόσιες (400)
µονάδες.
γ. ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: διακόσιες (200) µονάδες.
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 8 -
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο
της θέσης: διακόσιες (200) µονάδες.
ε. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό
αντικείµενο: εκατό (100) µονάδες.
στ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθµολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση - 70 µονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 µονάδες.
Καλή γνώση – 30 µονάδες.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθµολογία είναι
αθροιστική.
ζ. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό
αντικείµενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής
βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη:
εκατόν πενήντα (150) µονάδες.
η. Η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7)
µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι 60 µήνες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών,
µοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των µορίων, που
προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.
Για την κατηγορία ∆Ε:
α. Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται βαθµολογείται ως εξής: ο βαθµός
πτυχίου που εκδίδεται σε εικοσάβαθµη κλίµακα, διαιρείται µε τον αριθµό 2
και πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 110.
β. Η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7)
µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι 60 µήνες.
γ. ∆ίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ
δωδεκάµηνης τουλάχιστον φοίτησης, ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο
συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης της εκπαιδευτικής βαθµίδας µε
τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε την προκήρυξη (150 µονάδες -
βαθµολογείται µόνο ένας τίτλος).
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 9 -
δ. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθµολογείται ως εξής:
Άριστη γνώση - 70 µονάδες.
Πολύ καλή γνώση – 50 µονάδες.
Καλή γνώση – 30 µονάδες.
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθµολογία είναι
αθροιστική.
Για την κατηγορία ΥΕ:
α. η συναφής εµπειρία µε την προκηρυσσόµενη θέση βαθµολογείται µε επτά (7)
µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι 60 µήνες.
β. ο αριθµός των ανήλικων τέκνων βαθµολογείται µε εκατό (100) µονάδες για
καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) µονάδες για κάθε
ένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα.
γ. ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάµηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά
βαθµολογείται µε πενήντα (50) µονάδες.
δ. αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθµολογείται µε
τριακόσιες (300) µονάδες.
ε. η ηλικία των υποψηφίων βαθµολογείται ως εξής:
Για ηλικία έως 24 ετών – πενήντα (50) µονάδες.
Για ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών – εβδοµήντα πέντε (75) µονάδες.
Για ηλικία άνω των 30 ετών – µηδέν (0) µονάδες.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των
βαθµολογούµενων τίτλων τους, συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην
παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί
στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
β) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 10 -
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»
[Με ατοµική ευθύνη του υποψηφίου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν.
1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα
ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών»,]
 δηλώνουν ότι::
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα
απαιτούµενα προσόντα για την προκηρυσόµενη θέση, όπως αυτά
αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόµενη
αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
 2. Έχει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (µε
την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να επιλεγεί όποιος:
α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και
για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής• β) είναι υπόδικος και έχει
παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα
της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε• γ)
έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή• δ) τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση.
 3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και
προκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούνται από το κώλυµα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα
µέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους
(άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994).
δ) Για την απόδειξη της εξειδικευµένης εµπειρίας απαιτείται η
προσκόµιση:
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 11 -
Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει
η διάρκεια της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο
χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
• Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα
πρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείµενο απασχόλησης και ο
αριθµός των ηµεροµισθίων.
• Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση
του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η
χρονική διάρκεια και το αντικείµενο της απασχόλησης.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει
η διάρκεια της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες,
µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας
• Υποβολή σχετικών συµβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤ/ΚΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την
ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην
ελληνική γλώσσα. Επίσης, πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και
πρόσληψης στα γραφεία της ΙΖΕΠΚΑ, η οποία θα εξετάσει την ένσταση µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία, που λήγει µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την
ανάρτηση των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η
καταβολή παραβόλου στο ∆ηµόσιο Ταµείο πενήντα (50) ευρώ. Οι ενστάσεις θα
εξετάζονται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσµίας
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Σε περίπτωση δικαίωσης των
ενστάσεων ή µείωσης των µορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 12 -
αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται µε τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά
µορίων στη συγκεκριµένη κατηγορία.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ κλπ
Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισµένου χρόνου, θα
είναι 7 µήνες για τους συντηρητές και 6 µήνες για τους εργάτες..
Η απασχόληση θα είναι πενθήµερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την
εβδοµάδα.
Η µισθοδοσία των προσλαµβανοµένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου
«Προστασία και ανάδειξη του νεκροταφείου των τύµβων και της βασιλικής ταφικής
συστάδας των Τηµενιδών (συστάδα Γ)» του έργου (ΕΣΠΑ) «Ανάπλαση – Ανάδειξη της
Βασιλικής νεκρόπολης των Αιγών»
Το αντίγραφο ποινικού µητρώου και το πιστοποιητικό περί µη θέσης σε
δικαστική συµπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ΙΖ ΕΠΚΑ και θα
αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόµβο της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr).
 Η Προϊσταµένη της Εφορείας
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΤΑΡΙ∆Η
 ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 13 -
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ..……………… 2013
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού Αρ. Πρωτ…………….
Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Υπηρεσία …………………………
Ταχ. ∆ιεύθυνση : …………………………………………………..
ΤΚ: ………………………
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Υποψηφίου για πρόσληψη µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, κατ’ άρθρο 18
του Ν 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 6 του Νόµου 3812/2009.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ………………………..
(ΤΕ,∆Ε,YΕ)
Επιλογή θέσης απασχόλησης: ………………………………………………….
2. ΟΝΟΜΑ -
ΕΠΩΝΥΜΟ: (κεφαλ.) ………………………….............................................
.
3. ΟΝΟΜΑ -
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
(κεφαλ.)
……………………………………………………….
4. ΟΝΟΜΑ -
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ.)
………………………………………………………
5.ΑΡΙΘ.∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ.:……........................6. ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚ∆ΟΣΗΣ……………….…………
7.ΑΦΜ………………….… 8.∆.Ο.Υ …………………………9. Α.Μ.Κ.Α. ……………..……..…
10 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
………………………………………………………...........................................................................
11. Ο∆ΟΣ:…………………………………………………... 12. ΑΡΙΘΜΟΣ……………………..…
13. ΠΟΛΗ……………………………………………14. Τ.Κ.: ………………..…………...…..……
15. ΝΟΜΟΣ: ……………………….16. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: α)………...…….β)………………………...
17. E-MAIL: …………………………………………….
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 14 -
Α. Τίτλοι Σπουδών
α/α Τίτλος Ίδρυµα Βαθµός Έτος κτήσης
Α1
Α2
Β. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
α/α Ίδρυµα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος
Β1
Β2
Γ. ∆ιδακτορικοί Τίτλοι
α/α Ίδρυµα Έτος κτήσης Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος
Γ1
∆. Εµπειρία
α/α Από Έως
Μήνες
απασχό-
ησης
Φορέας/Εργοδότης Ειδικότητα - Καθήκοντα (συνοπτικά)
∆1
∆2
∆3
∆4
E. Γλωσσοµάθεια
α/α Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πιστοποιητικού Φορέας που το εξέδωσε
Ζ1
Ζ2
Ζ3
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ - 15 -
Ζ. Γνώση χρήσης Η/Υ
Η
1
Η
2
Γ. Κοινωνικά κριτήρια ( για θέσεις ΥΕ )
α. Χρόνος ανεργίας:…………………………….
 [αριθµ. µηνών]
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας:…………...
[ναι / όχι]
β. Ανήλικα τέκνα:……………………………….
 [αριθµός ανήλικων τέκνων]
δ. Ηλικία του υποψηφίου:………………….……
 [έως 24 ετών / 24 -30 ετών / άνω των 30 ετών ]
Συνηµµένα:
1 ………………………………………. 6………………………………………..
2 ………………………………………. 7………………………………………...
3 ……………………………………….
4 ……………………………………….
5………………………………………..
Ο/Η υποψήφι………..
(Υπογραφή) Ηµεροµηνία ……………………………………….
ΑΔΑ: ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ
static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΧΩΓ-3ΡΥ