πρόσληψη οδηγών, καθαριότητος, Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου


πρόσληψη οδηγών, καθαριότητος, Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%9244%CE%9E%CE%A9%CE%9A%CE%A1-%CE%A94%CE%9F

 • ΑΔΑΒ44ΞΩΚΡ-Ω4Ο
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου69
 • ΘέμαΛήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, ειδικοτήτων οδηγών και εργατών καθαριότητος.
 • Τελικός ΥπογράφωνΠρόεδρος - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης02/03/2012
 • Ημερομηνία Ανάρτησης05/03/2012 09:33:56
 • Είδος ΑπόφασηςΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΦορέαςΔήμος Μοσχάτου - Ταύρου
 • ΜονάδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Θεματική
  • Διοικητικές διαδικασίες
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 7c85ea8ed8c955386986725704c7cfdff682b57aa79238287600d29b6dc493a8
Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) οδηγών κατόχων αδείας οδήγησης τουλάχιστον Γ΄
κατηγορίας και σαράντα (40) εργατών καθαριότητος, με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου
ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία
Καθαριότητας του ήμου με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες (άρθρο 57 του Ν. 2218/94) με
τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.
§
1
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Απόσπασμα από το 11ο Πρακτικό
ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Αριθμός Απόφασης : 69
ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συνεδρίαση: 1 Μαρτίου 2012
---------------
Σύνθεση: Μέλη 33
Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων ημοτικού Συμβουλίου σήμερα 1
Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το ημοτικό
Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 5141 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του ημοτικού Συμβουλίου και στον κο ήμαρχο στις 24
Φεβρουαρίου 2012. Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ήμαρχος κ. Ανδρέας Γ. Ευθυμίου και η
ειδική γραμματέας Ευανθία Κυμίνου.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (Πρόεδρος) ΛΟΥΚΑΚΗ – ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΝΤΕΝΙΑ
ΠΗΝΙ=ΤΗΣ Κ=Ν/ΝΟΣ(Αντιπρόεδρος) ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ=ΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤ=ΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΥΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ-ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΕΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤ=ΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙ=ΤΗΣ
ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕ=ΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ=Ν/ΝΟΣ
ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΡΕΜΜΥ ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ
ΤΟΥΦΕΞΙ ΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙ=ΤΗΣ
Σ=ΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τα πιο πάνω παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθαν οι ημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Αναστόπουλος
και ημήτρης Κοντεκάκης.
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος προσήλθαν οι ημοτικοί Σύμβουλοι Ντένια Λουκάκη-
Κουτσούκου,Γιάννης Σάββας, ημήτριος Σούτος και Μιχάλης Τριβυζάκης.
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος αποχώρησε ο ημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης
Κυριαζίδης.
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος αποχώρησαν οι ημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Καζάλας
και Γρηγόρης Σωπάκης.
Παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ημοτικής Κοινότητας Ταύρου κ. Πέτρος
Καραφωτιάς.
ΑΔΑ: Β44ΞΩΚΡ-Ω4Ο
2
ΘΕΜΑ 12ο : «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, ειδικοτήτων οδηγών και εργατών
καθαριότητος».
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υποβάλλει στο ημοτικό Συμβούλιο ήμου Μοσχάτου-
Ταύρου την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/07 όπως σήμερα ισχύει με το οποίο Οι Ο.Τ.Α.
επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
2. Τον ΟΕΥ του ήμου Μοσχάτου ο οποίος ισχύει και προβλέπει:
έκα (10) θέσεις οδηγών και Εξήντα (60) θέσεις εργατών καθαριότητος με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
3. Τις εποχιακές ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας του ήμου που πρέπει απαραιτήτως να
καλυφθούν εντός του 2012, προκειμένου να διατηρήσει η πόλη την εικόνα της καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Εισηγούμαι
την πρόσληψη δέκα (10) οδηγών κατόχων αδείας οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας και
σαράντα (40) εργατών καθαριότητος, με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου
χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία Καθαριότητας
του ήμου.
ιάρκεια σύμβασης: οκτώ (8) μήνες (άρθρο 57 του Ν. 2218/94) με τη διαδικασία του άρθρου
21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.
Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης θα οριστούν με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το
ισχύον κλαδολόγιο-προσοντολόγιο.
Κάλυψη δαπάνης
Για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτή θα απαιτηθεί δαπάνη ύψους 380.000,00 η
οποία θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό τ.ε.
Για την παραπάνω δαπάνη εγγράφεται πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του
ήμου ύψους 510.000,00 € συνολικά και με Κ.Α. 20.6041 και 20.6054.0001.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι τοποθετήσεις των ημοτικών Συμβούλων.
Ο ημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Πέτρος Σπανάκης αναφέρει ότι είχε συνάντηση με
εκπροσώπους που λήγει η σύμβασή τους τον Απρίλιο. Άνθρωποι που καλύπτουν ανάγκες πως
μπορούμε να παρατείνουμε την συνεργασία μαζί τους , είκοσι οκτώ άτομα.
Ο ημοτικός Σύμβουλος Άρης Κρεμμύδας αναφέρει ότι είναι υπέρ της λειτουργίας του
ήμου. εν θα πάει η καθαριότητα σε ιδιωτικές υπηρεσίες λόγω μνημονίου.
Ο ημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Σωπάκης λέει ότι είναι υπέρ των σταθερών σχέσεων
εργασίας, δεν συμφωνεί με τα οκτάμηνα.
Ο κ. ήμαρχος αναφέρει ότι καλό θα ήταν να είχε ο ήμος μόνιμους εργαζόμενους.
Ενημερώνει ότι έχει μιλήσει με το σωματείο. Πρέπει να το δούμε συνολικά και αν το επιτρέπουν
οι συνθήκες να το προσπαθήσουν.
Τέλος ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του ημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες
διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) οδηγών κατόχων αδείας οδήγησης τουλάχιστον Γ΄
κατηγορίας και σαράντα (40) εργατών καθαριότητος, με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου
ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ανταποδοτικού χαρακτήρα Υπηρεσία
Καθαριότητας του ήμου με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες (άρθρο 57 του Ν. 2218/94) με
τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: Β44ΞΩΚΡ-Ω4Ο
3
Για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού αυτή θα απαιτηθεί δαπάνη ύψους 380.000,00€ η
οποία θα βαρύνει τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό τ.ε.
Η παραπάνω δαπάνη εγγράφεται πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του ήμου
ύψους 510.000,00 € συνολικά και με Κ.Α. 20.6041 και 20.6054.0001.
* Κατά ψήφισε ο ημοτικός Σύμβουλος Γρηγόρης Σωπάκης ο οποίος δεν συμφωνεί με την
εργασιακή σχέση των οκταμήνων συμβάσεων.
ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΕΡΕΚΑΣ
ΑΔΑ: Β44ΞΩΚΡ-Ω4Ο
§