προσλήψεις (μέσω) διαύγεια

Σύνολο: 7 / 17Σελίδα: 2 / 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όλοι οι φορείς Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση]
Κριτήρια Αναζήτησης: Από: 06/03/2012 Έως: 11/03/2012 Το Θέμα περιέχει: πρόσληψη

Σύνολο: 10 / 298Σελίδα: 1 / 30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όλοι οι φορείς Αναζήτηση: Σύνθετη Αναζήτηση Κριτήρια Αναζήτησης: Από: 06/03/2012 Έως: 11/03/2012 Το Θέμα περιέχει: πρόσληψη
§

  1. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2012-03-06/until:2012-03-11/subj:%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:0/limit:10
  2. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2012-03-06/until:2012-03-11/subj:%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:10/limit:10


°

Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Από: 06/03/2012
  • Έως: 11/03/2012
  • Το Θέμα περιέχει: πρόσληψη
Ημερομηνία: 06/03/2012 11:09:20ΑΔΑ: Β441469Η2Ξ-0ΤΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2012 10:26:05ΑΔΑ: Β441ΩΛ5-4Ξ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2012 10:04:41ΑΔΑ: Β4419-ΤΨΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 17Σελίδα: 1 / 2

°

Κριτήρια Αναζήτησης:

  • Από: 06/03/2012
  • Έως: 11/03/2012
  • Το Θέμα περιέχει: πρόσληψη
Ημερομηνία: 06/03/2012 09:31:37ΑΔΑ: Β4417ΛΞ-Υ1Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Χίου
Ημερομηνία: 06/03/2012 08:52:13ΑΔΑ: Β441ΩΗΝ-ΓΗΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 06/03/2012 08:42:54ΑΔΑ: Β441ΩΗΡ-ΧΑΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 7 / 17Σελίδα: 2 / 2

°
Σύνολο: 7 / 17Σελίδα: 2 / 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όλοι οι φορείς Αναζήτηση: [Σύνθετη Αναζήτηση]
Κριτήρια Αναζήτησης: Από: 06/03/2012 Έως: 11/03/2012 Το Θέμα περιέχει: πρόσληψη

Σύνολο: 10 / 298Σελίδα: 1 / 30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Όλοι οι φορείς Αναζήτηση: Σύνθετη Αναζήτηση Κριτήρια Αναζήτησης: Από: 06/03/2012 Έως: 11/03/2012 Το Θέμα περιέχει: πρόσληψη