οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής- κοινωφελής εργασία


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΜΟΝΑΔΑ Β1
«Οδηγίες διαδικασιών της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)»


Σε συνέχεια της επιστολής μας σχετικά με τη γνωστοποίηση της αξιολόγησης της Επιτροπής επιλογής Δικαιούχων για την «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» οι Δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝ.ΑΔ. μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης για το σύνολο του εγκεκριμένου έργου.
Για το λόγω αυτό σας αποστέλλουμε. οδηγίες σχετικά με: α) την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα β) τη συμπλήρωση και υποβολή του ΤΔΠ.
Επισημαίνεται ότι το ΤΔΠ υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και στην συνέχεια διαβιβάζεται εκτυπωμένο στην ΕΥΔ, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Δικαιούχο.


Α. Απόκτηση κωδικού παράβασης
 • Αρχικά, μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr.
 • Στη φόρμα που ανοίγει επιλέγουμε τον σύνδεσμο Δημιουργία Νέου Χρήστη.
 • Στην επόμενη φόρμα (Δημιουργία Λογαριασμού / Αίτηση δημιουργίας νέου κωδικού χρήστη), καταχωρείτε τα στοιχεία που ζητούνται είτε χειροκίνητα, είτε μέσω του πτυσσόμενου μενού ή της επιλογής του φακού όπου υπάρχουν.
 • Στην ένδειξη φορέας, επιλέγετε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Μετά, σας ζητείται να καταχωρήσετε ένα όνομα (αναγνωριστικό του χρήστη/username) το οποίο στην συνέχεια ελέγχετε (πατώντας «έλεγχος») για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται από άλλον χρήστη. Στο πεδίο ρόλος χρήστη επιλέγετε την ένδειξη «Δικαιούχος» Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται, έχετε φτάσει στο τέλος της σελίδας, όπου σας ζητείτε να πληκτρολογήσετε τη λέξη που βλέπετε στη εικόνα. Εάν δεν μπορείτε να αναγνώσετε την λέξη επαλήθευσης μπορείτε να ζητήσετε μια άλλη πατώντας ανανέωση. Τέλος πατάτε κορυφή σελίδας και συνεχίζετε επιλέγοντας υποβολή. Αν όλα είναι συμπληρωμένα σωστά, το σύστημα σας επιβεβαιώνει, ότι η αίτηση χορήγησης κωδικού χρήστη υποβλήθηκε επιτυχώς και για τον αριθμό που έλαβε η αίτηση. Η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ στη συνέχεια θα ενεργοποιήσει την εγγραφή σας και θα λάβετε στο e-mail, που έχετε δηλώσει, μήνυμα με το κωδικό πρόσβασης (password). Για την ταχύτερη απόδοση του κωδικού πρόσβασης ενημερώστε αποστέλλοντας ενημερωτικό email στις διευθύνσεις: mkoulouri@mou.gr , emamali@mou.gr , sanast@mou.gr.


Β) Συπλήρωση φόρμας ΤΔΕ
Για την είσοδό σας στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής πηγαίνετε στην διεύθυνση http://logon.mnec.gr και πληκτρολογήστε το username και το password που έχετε παραλάβει. Κατά την πρώτη σύνδεση θα σας ζητηθεί να αλλάζετε άμεσα το προσωρινό συνθηματικό (password ).
Συνεπώς, θα είστε και ο μόνος ο οποίος θα γνωρίζει τον κωδικό σας πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. και θα έχετε την πλήρη ευθύνη για τη διαφύλαξη του απορρήτου του.
Στη συνέχεια, από τις επιλογές της αρχικής οθόνης επιλέγετε <Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ>.
Στην πρώτη σελίδα που εμφανίζεται, στο αριστερό άκρο βλέπετε την ένδειξη τα «Δελτία μου» από όπου και επιλέγετε την «δημιουργία» και μέσω των προσφερόμενων επιλογών το «Τεχνικό Δελτίο Πράξης» κατηγορίας ΕΚΤ.
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, θα υποβληθεί για το σύνολο του εγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που σας έχουν αποσταλεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ


Επιλέγοντας «Τεχνικό Δελτίο Πράξης» η εφαρμογή ανοίγει ένα κενό δελτίο έκδοσης 1 στο οποίο υπάρχουν τα εξής είδη πεδίων:
 • Πεδία λευκά που μπορούν να συμπληρωθούν από το χρήστη,
 • Πεδία γκρίζου χρώματος (display) – συνήθως περιγραφές κωδικοποιημένων στοιχείων τα οποία συμπληρώνονται από το σύστημα μετά την επιλογή της κατάλληλης πρόσκλησης (στο σημείο 002:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ συμπληρώνετε τον κωδικό της πρόσκλησης στο πλαίσιο της οποίας υποβάλετε το ΤΔΠ π.χ 028 – κωδ. Πρόσκλησης για την περιφέρεια ΑΜΘ).
 • Το δελτίο προσυμπληρώνεται με τα κωδικοποιημένα στοιχεία που ορίζονται μοναδικά στην πρόσκληση, και συνεχίζετε με τη συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων του δελτίου.


 • Το προς καταχώρηση Τεχνικό Δελτίο Πράξης στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής έχει 6 τμήματα τα οποία επισημαίνονται κάτω από τον τίτλο « Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΚΤ». Υπάρχουν βελάκια μετακίνησης δεξιά και αριστερά (<-. ->)τα οποία σας επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση σε όλα τα τμήματα του ΤΔΠ. Κάθε τμήμα έχει τη δική του οθόνη: Τμήμα Α – Ταυτότητα πράξης, Τμήμα Β – Φυσικό αντικείμενο, Τμήμα Γ – Δείκτες, Τμήμα Δ – Σκοπιμότητα, Τμήμα Ε – Ωριμότητα, Τμήμα ΣΤ –Χρηματοδοτικό σχέδιο - Παράρτημα για πράξεις ΕΚΤ- συνημμένα έγγραφα.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι :
Στο τμήμα Α – ταυτότητα πράξης στο πεδίο 003: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ – Καταχωρείται ο διακριτός τίτλος της πράξης στον οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνεται η επωνυμία του δικαιούχου. Π.χ. «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …….. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ………».
Στο πεδίο 056: Kωδικός Συλλογικής Απόφασης του Π.Δ.Ε θα συμπληρώνεται: 034/8
Στο τμήμα Β – Φυσικό αντικείμενο και στα πεδία 60-63 (κατάλογος υποέργων) θα περιληφθούν οι τίτλοι των εγκεκριμένων μνημονίων με τους συμπράττοντες φορείς. Δεξιά υπάρχει το σύμβολο «+» με το οποίο μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μιας εγγραφές.
Όπως ήδη σας έχει γνωστοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων θα υποβληθεί ένα Τεχνικό Δελτίο Υποέργου για κάθε μνημόνιο, που περιλαμβάνεται στο τελικό εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.


 • Συμπληρώνετε με σαφήνεια όλα τα λευκά πεδία σε όλα τα τμήματα του τεχνικού δελτίου Τμήμα Γ – Δείκτες, Τμήμα Δ – Σκοπιμότητα, Τμήμα Ε – Ωριμότητα, Τμήμα ΣΤ –Χρηματοδοτικό σχέδιο, Τμήμα Ζ – Παράρτημα για πράξεις ΕΚΤ και τέλος τα συνημμένα έγγραφα


Κατά τη δημιουργία του δελτίου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα για τις εξής ενέργειες: Αποθήκευση – Έλεγχος- Υποβολή - Αρχική Σελίδα
 • Αποθήκευση
Με την πρώτη αποθήκευση μετά την εισαγωγή (επιλογή) της πρόσκλησης και του τίτλου της πράξης στο υπό δημιουργία δελτίο, η εφαρμογή δίνει τον Αριθμό Δελτίου και την έκδοσή του (π.χ Α/Δ: 3125 έκδοση:1). Με τα στοιχεία αυτά γίνεται δυνατή η αναζήτηση του τεχνικού δελτίου πράξης.
Η αποθήκευση είναι δυνατή σε κάθε φάση και επιμέρους Τμήματα του Δελτίου. Η εφαρμογή επιβεβαιώνει την αποθήκευση με σχετικό μήνυμα
 • Έλεγχος
Πατώντας το κουμπί γίνεται ο έλεγχος για την εγκυρότητα και πληρότητα των τιμών των πεδίων. Διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι από την εφαρμογή και επισημαίνονται με κόκκινο τα πεδία στα οποία εντοπίζονται λάθη οι ελλείψεις
 • Υποβολή
Πατώντας το κουμπί «υποβολή» η εφαρμογή διενεργεί τους ελέγχους και υποβάλλει το δελτίο στον Φορέα Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ), οπότε η κατάσταση του δελτίου αλλάζει από «υπό υποβολή» σε «υποβλήθηκε». Διορθώσεις από το χρήστη μπορεί να γίνονται πριν την υποβολή του ΤΔΕ .
Αρχική Σελίδα
Πατώντας το κουμπί αυτό επιστρέφει στην αρχική σελίδα. Από τη αρχική σελίδα μπορεί να γίνει αναζήτηση της εργασίας που έχει καταχωρηθεί με τα σχετικά κριτήρια που εμφανίζονται και να συνεχίσετε την εργασία υποβολής.


Για οδηγίες συμπλήρωσης των δελτίων καθώς και για κωδικοποιημένα στοιχεία που χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα http://www.ops.gr


_**_