Εθνικό-Αποθεματικό-Απροβλέπτων,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ;

Εθνικό-Αποθεματικό-Απροβλέπτων,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ;
Σύνδεσμος εγγράφου
-*ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».
Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 72.000.000 € που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Απο- θεματικό Απροβλέπτων» περιλαμβάνει 2 δράσεις:
Υποβολές από έως 15/11/2011 15/01/2012 15/01/2012
Τ. 2310 265.635 - www.msolutions.gr - www.espa.com.gr


*ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000€.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι δικαιούχοι για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράμματος θα πρέπει: - Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας). - Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος - Να διαθέτουν ΑΦΜ - Να είναι από 18 έως 64 ετών.
*Εξαιρούνται οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), οι επιχειρήσεις franchising, φαρμακεία, πλανόδιες επιχειρήσεις, επαγ- γέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης, φροντιστήρια, εργαστήρια/κέντρα ελευθέρων σπουδών, επιχειρή- σεις ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ, λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως, επιχειρήσεις που δραστη- ριοποιούνται στον τομέα της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας, πρωτογενής παραγωγής γεωργικών προϊόντων κ.α.
Ποσό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 10.000 έως 20.000€ με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000€ με την προϋπόθεση να διατηρηθούν οι νέες θέσεις εργασίας τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ένταξης τους.
Τι χρηματοδοτείται
Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της πρώτης δράσης θεωρούνται:
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του προγράμματος.
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης
προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50%
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40%
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10%
4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 10%
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5%
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20%
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5%
8.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
10%
9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) 15.000 €
Τ. 2310 265.635 - www.msolutions.gr - www.espa.com.gr
Ϊί


*ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 2: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», συνολικού προϋπολογισμού 36.000.000€.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις με: - Έναρξη δραστηριότητας πριν 01/01/11 - Απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και - Σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμο- γής
*Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις franchising, φαρμακεία, πλανόδιες επιχειρήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια/κέντρα ελευθέρων σπουδών, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας- υδατοκαλλιέργειας, πρωτογενής παραγωγής γεωργικών προϊόντων κ.α.
Ποσό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης έως 20.000€ με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 35.000€ με την προϋπόθεση να διατηρηθούν οι νέες θέσεις εργασίας τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ένταξης τους.
Τι χρηματοδοτείται
Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της δεύτερης δράσης θεωρούνται:
Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
Γ) Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ), προβλέπεται η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του προγράμματος.
Τ. 2310 265.635 - www.msolutions.gr - www.espa.com.gr
Ϊί


*ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο Κινητό
Fax
Email
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Σύντομη περιγραφή της επένδυσης που ενδιαφέρεστε να υλοποιήσετε στη νέα επιχείρηση σας:
Παρακαλώ η φόρμα να σταλεί μέσω φαξ 2310 265548 ή email info@msolutions.gr
Τ. 2310 265.635 - www.msolutions.gr - www.espa.com.gr
Ϊί


ISO9001:2008 Cert Id. G107/9127D
*ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
*ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
Η mSolutions ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Αναλαμβάνει έργα και μελέτες επιχειρησιακής οργάνωσης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανάπτυξης συστη- μάτων διασφάλισης ποιότητας – περιβάλλοντος (ISO 9001, ISO 14001) και άλλων προτύπων ISO όπως επίσης έργα και μελέτες τεχνολογικής έρευνας και επινόησης υψηλής τεχνολογίας.
Με τις καθημερινές απαιτήσεις να γίνονται ολοένα πολυπλοκότερες και συνθετότερες, η mSolutions αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσί- ες στους πελάτες της. Για το λόγο αυτό επενδύει στην εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών της ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί εργαλεία υψηλής τε- χνολογίας και καινοτομίας.
Η msolutions παρέχει άρτιες και αποτελεσμα- τικές λύσεις στις καθημερινά μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της με σημαντικά αποτε- λέσματα αποτελώντας με τον τρόπο αυτό σημα- ντικό συνεργάτη.
Η mSolutions είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 αποδεικνύοντας εμπρά- κτως τη δέσμευσή της στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λώρη Μαργαρίτη 9, 546 22, Θεσ/νίκη Τ. 2310 265.635, F. 2310 265.548 info@msolutions.gr www.msolutions.gr www.espa.com.gr
Ϊί
ΠΊ $Ο!.ΠΤ!ΟΠδ

-