προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων


 1. προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 2. για την υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
 3. για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 4. Προσλήψεις στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 5. προσλήψεις μέσω Ε.Ε.
 6. Προσλήψεις στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων


πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:Τι πραγματικά μπορούν να κάνουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι μέσα σε 3 - και λιγότερο - εβδομάδες, ώστε να μην χαθούν κονδύλια;

Αυτές οι προσλήψεις θα σώσουν την τραγική κατάσταση του ΕΣΠΑ;ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών


-

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού- Περιβάλλοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  (3) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την υλοποίηση των δομών «ΚΔΑΠ της  Κοινωφελούς Δημοτικής  Επιχείρησης Παλιανής».


-

Προκήρυξη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» των Κέντρων Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου που εδρεύει στην Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος.


-

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

-
έγγραφο, ένγραφον
-

-

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011)


(προς συμπλήρωση από «Δικαιούχους»)

_ _ _ _ _ _ _ _ [στο τελικό σχέδιο της Ανακοίνωσης σβήστε ό,τι προηγείται]_ _ _ __ _ _ _ _
Δικαιούχος:                    Τόπος, Ημερομηνία
.............................................. (................) Αριθμ. Πρωτ.: .........................
[επωνυμία φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης]   [κωδικός φορέα, όπως θα δοθεί από το ΑΣΕΠ]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ ...........  / .... / ...........*
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια..............................................................»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
* [Ο κωδικοποιημένος αριθμός της ανακοίνωσης αποτελείται από τρία επιμέρους πεδία. Το πρώτο από αυτά συμπληρώνεται από το ΑΣΕΠ, ενώ τα δύο επόμενα από τον Δικαιούχο, ο οποίος στο μεν τελευταίο πεδίο αναγράφει το έτος έκδοσης της ανακοίνωσης, στο δε μεσαίο πεδίο ακολουθεί αύξουσα αρίθμηση για κάθε ανακοίνωση που εκδίδει εντός του ίδιου έτους.]

Ο/Η/Το ...........................................

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις παρ. …. του άρθρου …. του Ν.……./2011 (ΦΕΚ Α΄/--2011).
 4. Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
 5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό ……, αριθμ. πρωτ. ……/……/--2011 ΑΔΑ (…...-...) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ………………….……….…», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ………/--2011 απόφαση ένταξης της πράξης «…………...…………».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ......................... (......) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ......................................, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας
[αναγράψτε την επωνυμία του συμπράττοντα φορέα με τον οποίο έχει συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας]
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
... *
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
02. Συμπράττων φορέας
[χρησιμοποιήστε 2η, 3η κ.ο.κ. ενότητα εφόσον υπάρχει σύμπραξη με περισσότερους του ενός φορείς στο πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης]
...
...
...
...
...
...

* [Δημιουργήστε έναν 3ψήφιο αριθμητικό κωδικό (π.χ., 101) που να αφορά μία ενέργεια, έναν τόπο υλοποίησης, μία ειδικότητα και μία διάρκεια σύμβασης ανά συμπράττοντα φορέα και αναγράψτε τον εδώ. Όταν αλλάζει έστω και μία μόνο από τις παραπάνω παραμέτρους (ενέργεια, τόπος υλοποίησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης), τότε ο κωδικός θέσης πρέπει επίσης να αλλάζει και ο νέος κωδικός να αναγράφεται σε επόμενη γραμμή του πίνακα.]

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
...
...
...
...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργουΜακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)
20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας
15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011)
10
2. Οικογενειακή κατάστασηΜονογονεϊκή οικογένεια
15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
8
Με προστατευόμενα μέλη
5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημααπό 0,00 € έως και 6.900,00 €
15
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
8
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
6
από 22.000,01 € και άνω
0
4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%
6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
8
5. ΕντοπιότηταΜόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
10


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.
3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
4. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).
5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων μελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
 • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα Φορείς Υποδείγματα Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.  
 • Εάν οι ωφελούμενοι είναι αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010), οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στην Πράξη.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 (ή, ελλείψει αυτού, αντίστοιχο σημείωμα οικονομικού έτους 2010), προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.
Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 (ή, ελλείψει αυτού, αντίστοιχο σημείωμα οικονομικού έτους 2010) ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:
 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).
Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»:
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται τυχόν άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: .............................. .................................................................., απευθύνοντάς την στ..........................................  υπόψιν κ………………........... (τηλ. επικοινωνίας: ................................). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www……………………….γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».  


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα ή τομέα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της περιφερειακής ενότητας ή τομέα, εφόσον εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στα γραφεία του Δικαιούχου
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ των περιφερειακών ενοτήτων του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) σε όλα τα ΚΠΑ του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Δικαιούχο το οποίο να αποσταλεί αυθημερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου, ο Νομός στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός της ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην πρόσκληση με Κωδικό …….…, αριθμ. πρωτ. ………/………/--2011 ΑΔΑ (…...-...) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ………………..…………….…», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων. Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:
 • Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
 • Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
 • Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).


ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».  
Ιδιότητα υπογράφοντοςΟνοματεπώνυμο

-
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)
15-11-2011
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ)
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 613/15-4-2011)
(προς συμπλήρωση από «Δικαιούχους»)
_ _ _ _ _ _ _ _ [στο τελικό σχέδιο της Ανακοίνωσης σβήστε ό,τι προηγείται]_ _ _ __ _ _ _ _
Δικαιούχος: Τόπος, Ημερομηνία
.............................................. (................) Αριθμ. Πρωτ.: .........................
[επωνυμία φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης] [κωδικός φορέα, όπως θα δοθεί από το ΑΣΕΠ]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ ........... / .... / ...........*
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια..............................................................»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
* [Ο κωδικοποιημένος αριθμός της ανακοίνωσης αποτελείται από τρία επιμέρους πεδία. Το πρώτο από αυτά συμπληρώνεται από το ΑΣΕΠ, ενώ τα δύο επόμενα από τον Δικαιούχο, ο οποίος στο μεν τελευταίο πεδίο αναγράφει το έτος έκδοσης της ανακοίνωσης, στο δε μεσαίο πεδίο ακολουθεί αύξουσα αρίθμηση για κάθε ανακοίνωση που εκδίδει εντός του ίδιου έτους.]
Ο/Η/Το ...........................................
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Τις παρ. …. του άρθρου …. του Ν.……./2011 (ΦΕΚ … Α΄/…-…-2011).
Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό ……, αριθμ. πρωτ. ……/……/…-…-2011 ΑΔΑ (…...-...) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ………………….……….…», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Την υπ' αριθμ. πρωτ. ………/…-…-2011 απόφαση ένταξης της πράξης «…………...…………».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ......................... (......) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ......................................, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας
[αναγράψτε την επωνυμία του συμπράττοντα φορέα με τον οποίο έχει συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας]
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
... *
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
02. Συμπράττων φορέας
[χρησιμοποιήστε 2η, 3η κ.ο.κ. ενότητα εφόσον υπάρχει σύμπραξη με περισσότερους του ενός φορείς στο πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης]
...
...
...
...
...
...
* [Δημιουργήστε έναν 3ψήφιο αριθμητικό κωδικό (π.χ., 101) που να αφορά μία ενέργεια, έναν τόπο υλοποίησης, μία ειδικότητα και μία διάρκεια σύμβασης ανά συμπράττοντα φορέα και αναγράψτε τον εδώ. Όταν αλλάζει έστω και μία μόνο από τις παραπάνω παραμέτρους (ενέργεια, τόπος υλοποίησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης), τότε ο κωδικός θέσης πρέπει επίσης να αλλάζει και ο νέος κωδικός να αναγράφεται σε επόμενη γραμμή του πίνακα.]
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
...
...
...
...
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)
20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας
15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011)
10
2. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή οικογένεια
15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
8
Με προστατευόμενα μέλη
5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00 € έως και 6.900,00 €
15
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
8
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
6
από 22.000,01 € και άνω
0
4. Κατάσταση υγείας
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%
6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
10
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.
3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
4. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).
5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων μελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα  Φορείς  Υποδείγματα  Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:
Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Εάν οι ωφελούμενοι είναι αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010), οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στην Πράξη.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 (ή, ελλείψει αυτού, αντίστοιχο σημείωμα οικονομικού έτους 2010), προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.
Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 (ή, ελλείψει αυτού, αντίστοιχο σημείωμα οικονομικού έτους 2010) ή
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:
Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).
Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»:
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται τυχόν άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: .............................. .................................................................., απευθύνοντάς την στ.......................................... υπόψιν κ………………........... (τηλ. επικοινωνίας: ................................). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www……………………….)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα ή τομέα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της περιφερειακής ενότητας ή τομέα, εφόσον εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στα γραφεία του Δικαιούχου
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ των περιφερειακών ενοτήτων του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) σε όλα τα ΚΠΑ του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Δικαιούχο το οποίο να αποσταλεί αυθημερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου, ο Νομός στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός της ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην πρόσκληση με Κωδικό …….…, αριθμ. πρωτ. ………/………/…-…-2011 ΑΔΑ (…...-...) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ………………..…………….…», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων. Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:
Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
Ιδιότητα υπογράφοντος
Ονοματεπώνυμο

Σελίδα από
Δημοσιεύτηκε από τα Έγγραφα Google –Αναφορά κατάχρησης–Ενημερώνεται αυτόματα κάθε 5 λεπτά
-
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
"προσληψεις Ευρωπαϊκων Προγραμματων"
-

ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε.
επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε.

-
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
-
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
- 1. Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

   - [ Translate this page ]
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
  www.eurep.auth.gr/ - Cached - Similar

 2. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

   - [ Translate this page ]
  22 Δεκ. 2008 – Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας λειτουργεί από το 1995. Σκοπός του είναι η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος στην ...
  www.teilar.gr/tei_larissas/tei_ekt_gr.php - Cached - Similar

 3. doyleia: προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   - [ Translate this page ]
  προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων "προσληψεις Ευρωπαϊκων Προγραμματων" Προσλήψεις Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Λονδίνο) ...
  doyleia.blogspot.com/p/blog-page_27.html - Cached
  You You shared this
 4. [DOC] 

  Εκδήλωση - Σεμινάριο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων...

   - [ Translate this page ]
  File Format: Microsoft Word - Quick View
  1 Μαρ. 2011 – Εκδήλωση - Σεμινάριο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για συμβούλους επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ...
  www.diaxeiristiki.gr/.../ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20ΓΙΑ%20ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ%20ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ%203.3.2011...

 5. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Εθνικό και Καποδιστριακό ...

   - [ Translate this page ]
  Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1993 με απόφαση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Αθηνών και λειτουργεί υπό την ευθύνη ...
  www.uoa.gr › ... › Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες - Cached - Similar

 6. Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ)

   - [ Translate this page ]
  Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων.
  yeep.parliament.gr/ - Cached - Similar

 7. CYPRUS LIFELONG LEARNING PROGRAMME - CYPRUS NATIONAL AGENCY

   - [ Translate this page ]
  The Foundation for the Management of European (EU) Lifelong Learning Programmes established in Cyprus-Nicosia in September 2007.
  www.llp.org.cy/ - Cached - Similar

 8. Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Τρίτη 19/7/2011 ώρες 09:30 ...

   - [ Translate this page ]
  Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Τρίτη 19/7/2011 ώρες 09:30 - 17:00). ΔιαχείρισηΕυρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, ...
  www.abpm.gr/Article.php?PageId=110&ArticleId=635 - Cached - Similar

 9. Διάδοση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της ...

   - [ Translate this page ]
  17 Ιουν. 2011 – «Διάδοση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011» που ...
  blogs.sch.gr/eu-pdede/archives/149 - Cached

 10. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου - Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   - [ Translate this page ]
  Ο στόχος του ΚΕ.ΠΑ είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον ...
  www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa.nsf/.../DMLeuropean_projects_gr - Cached

- 1. Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

   - [ Translate this page ]
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
  www.eurep.auth.gr/ - Cached - Similar

 2. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

   - [ Translate this page ]
  22 Δεκ. 2008 – Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας λειτουργεί από το 1995. Σκοπός του είναι η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος στην ...
  www.teilar.gr/tei_larissas/tei_ekt_gr.php - Cached - Similar

-

-
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - [ Translate this page ]
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
www.eurep.auth.gr/ - Cached - Similar

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - [ Translate this page ]
22 Δεκ. 2008 – Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας λειτουργεί από το 1995. Σκοπός του είναι η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος στην ...
www.teilar.gr/tei_larissas/tei_ekt_gr.php - Cached - Similar
-

-
Προσλήψεις Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Λονδίνο)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΛΟΝΔΙΝΟ)
Προσλήψεις. Απασχόληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συνολικά
http://www.
europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay
Η Αναπτυξιακή ------- ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού.
Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
--
Περισσότερες πληροφορίες
http://doyleia.blogspot.com/p/blog-page_27.html, προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, [EuropeanProgrammes_Book2, http://europeanprogrammes.com/templates/EuropeanProgrammes_Book2.jpg]-[2057, http://www.stamoulis.gr/Images/Products/2057.jpg], http://www.facebook.com/event.php?eid=175634449162713
-
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - [ Translate this page ]
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
www.eurep.auth.gr/ - Cached - Similar

Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - [ Translate this page ]
22 Δεκ. 2008 – Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας λειτουργεί από το 1995. Σκοπός του είναι η δραστηριοποίηση του Ιδρύματος στην ...
www.teilar.gr/tei_larissas/tei_ekt_gr.php - Cached - Similar
doyleia: προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - [ Translate this page ]
προσλήψεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων "προσληψεις Ευρωπαϊκων Προγραμματων" Προσλήψεις Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Λονδίνο) ...
doyleia.blogspot.com/p/blog-page_27.html - Cached
You shared this
[DOC] Εκδήλωση - Σεμινάριο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ... - [ Translate this page ]
File Format: Microsoft Word - Quick View
1 Μαρ. 2011 – Εκδήλωση - Σεμινάριο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για συμβούλους επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ...
www.diaxeiristiki.gr/.../ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20ΓΙΑ%20ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ%20ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ%203.3.2011...
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Εθνικό και Καποδιστριακό ... - [ Translate this page ]
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1993 με απόφαση των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Αθηνών και λειτουργεί υπό την ευθύνη ...
www.uoa.gr › ... › Υπηρεσίες - Πανεπιστημιακές Μονάδες - Cached - Similar
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) - [ Translate this page ]
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων.
yeep.parliament.gr/ - Cached - Similar
CYPRUS LIFELONG LEARNING PROGRAMME - CYPRUS NATIONAL AGENCY - [ Translate this page ]
The Foundation for the Management of European (EU) Lifelong Learning Programmes established in Cyprus-Nicosia in September 2007.
www.llp.org.cy/ - Cached - Similar
Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Τρίτη 19/7/2011 ώρες 09:30 ... - [ Translate this page ]
Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Τρίτη 19/7/2011 ώρες 09:30 - 17:00). Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, ...
www.abpm.gr/Article.php?PageId=110&ArticleId=635 - Cached - Similar
Διάδοση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της ... - [ Translate this page ]
17 Ιουν. 2011 – «Διάδοση αποτελεσμάτων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010-2011» που ...
blogs.sch.gr/eu-pdede/archives/149 - Cached
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου - Τομέας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - [ Translate this page ]
Ο στόχος του ΚΕ.ΠΑ είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον ...
www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa.nsf/.../DMLeuropean_projects_gr - Cached
-
ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε.
επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα της Ε.Ε.
.
European programs Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Programmes ευρωπαϊκά πρόγραμματα

Προσθήκη λεζάντας

European Union Programmes
-
COMBINATION PROGRAMS › EUROPEAN PROGRAMS
-
Europe Program Locations
-
TheCollaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP) is seeking tohire an experienced Director to lead CLASP's European program team
-
jobs.euractiv.com/
-

Director of European Programs

CLASP - 15 November 2011

-
Director of European Programs
CLASP - 15 November 2011
-
European programs Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Programmes ευρωπαϊκά πρόγραμματα

European programs Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Programmes ευρωπαϊκά πρόγραμματα


Enterprise Europe Network
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ -
The Enterprise Europe Network helps companies source EU funding and project partners for lifesaving research.
-

Public contracts and funding - European Commission - Europa

ec.europa.eu › EUROPA › European Commission - Cached
Information on the European Commission's funding opportunities and funding recipients.

-

Guide to Funding and Paticipation in European Union Programs

www.osi.hu/brussels/guide2000/funding_index.html - Cached
in European Union Programs. for. Non-Governmental Organizations in Central and Eastern Europe and the Newly Independent States.

-

European Union Programmes

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ευρωπαϊκά πρόγραμματα
Ευρωπαϊκή Eνωση. Ευρωπαϊκά Προγράμματα · Ευρωπαϊκά Δίκτυα · Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και Δραστηριότητες. 
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προέρχονται κατευθείαν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και καλύπτουν ευρωπαϊκές
-§©

European Union Programmes

European programs Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Programmes ευρωπαϊκά πρόγραμματα


European programs Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Programmes ευρωπαϊκά πρόγραμματα


Enterprise Europe Network
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ -
The Enterprise Europe Network helps companies source EU funding and project partners for lifesaving research.


http://europa.eu/pol/socio/index_el.htm
-

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Τα κύρια προγράμματα χρηματοδότησης της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής είναι:
Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα αυτόν στοχεύει στη στήριξη και τη συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών.

-

Ευρωπαϊκά Προγράμματα - EIC

www.eicy.eu/easyconsole.cfm/id/40 - Cached - Translate this page
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προέρχονται κατευθείαν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και καλύπτουν ευρωπαϊκές 

-
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προέρχονται κατευθείαν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και καλύπτουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Είναι κατά κανόνα ανταγωνιστικά και διεθνικά απαιτείται δηλαδή η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Η τελική διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.
-

 1. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προέρχονται κατευθείαν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και καλύπτουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες
 2. Είναι κατά κανόνα ανταγωνιστικά και διεθνικά απαιτείται δηλαδή η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. 
 3. Η τελική διαχείριση των προγραμμάτων αυτών γίνεται σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο.

-
http://www.eicy.eu/easyconsole.cfm/id/40
-

Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Κατηγορία: Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 559
       
123456789101112
     

1. Actions for Cooperation and Information on Social Security Coordination

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2316
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  PROGRESS
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  01/04/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  31/05/2011
This call for proposals, launched by DG Employment, Social Affairs and Inclusion aims at developing cooperation between the european institutions of ...
περισσότερα

2. Actions for Cooperation and Information on Social Security Coordination

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2311
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  PROGRESS 2007 - 2013
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  01/04/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  31/05/2011
This call for proposals, launched by DG Employment, Social Affairs and Inclusion aims at developing cooperation between the european institutions of ...
περισσότερα

3. Restructuring, well-being at work and financial participation

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2312
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  PROGRESS 2007 - 2013
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  01/04/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  14/06/2011
This call for proposals, launched under the PROGRESS programme, aims to develop and support a positive and proactive approach to change through the ...
περισσότερα

4. Restructuring, well-being at work and financial participation

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2314
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  PROGRESS
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  01/04/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  14/06/2011
This call for proposals, launched under the PROGRESS programme, aims to develop and support a positive and proactive approach to change through the ...
περισσότερα

5. AAL - ICT-based solutions for Advancement of Older Persons' Mobility - Appel 2011

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2286
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  AAL - AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  31/03/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  30/06/2011
The AAL Joint Programme launches the Fourth Call for Proposals with the topic "ICT-based Solutions for Advancement of Older Persons' Mobility".
περισσότερα

6. Information and training measures for workers' organisations (VP/2011/002)

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2236
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  Directorate for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  16/02/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  18/04/2011
This call for proposals aims to help workers' organisations to contribute to addressing the overarching EU employment and social policy challenges as ...
περισσότερα

7. IBPP - Institution Building and Partnership Programme - Uzbekistan

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2217
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  IBPP SUPPORT TO CIVIL SOCIETY AND LOCAL INITIATIVES
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  02/02/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  31/05/2011
The global objective of this Call for Proposals is to contribute to the improvement of living standards of vulnerable groups in Uzbekistan.
περισσότερα

8. European Parliament Prize for Journalism 2011

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2203
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  PRIZE - EUROPEAN PARLIAMENT FOR JOURNALISM
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  14/01/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  31/03/2011
The European Parliament will award its Prize for Journalism in 2011 for the fourth time. It will be awarded to journalists who have covered major ...
περισσότερα

9. Public Diplomacy, Policy Research and Outreach Devoted to the European Union and EU-Korea Relations

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2188
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  ICI - INSTRUMENT FOR COOPERATION WITH INDUSTRIALISED COUNTRIES
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  12/01/2011 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  28/03/2011
This Call for Proposals is designed to support the ongoing process of strengthening relations between the EU and the Republic of Korea.
περισσότερα

10. EDF - Belize Rural Development Project II - Toledo district

ΚΛΕΙΣΤΟ


Κωδικός:  2180
Πρόγραμμα Πλαίσιο:  European Development Fund (EDF)
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  17/12/2010 Λήξη Υποβολής Προτάσεων:  17/03/2011
This call for proposals aims to contribute to poverty reduction through an increase in employment and household income opportunities in the rural ...
περισσότερα

-
http://www.eicy.eu/easyconsole.cfm/page/PSEU
-

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Capitalinvest.gr

  www.capitalinvest.gr/eyropi.php - Cached - Translate this page
  Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια μορφή οικονομικής παροχής τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που υστερούν σε επίπεδο...
 2. Τι πρέπει να ξέρετε για τις επιδοτήσεις

  www.faethon.gr/index.php?...id... - Cached - Translate this page
  25 Ιουν. 2011 – Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια μορφή οικονομικής παροχήςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που υστερούν σε ...
 3. Τι πρέπει να ξέρετε για τις επιδοτήσεις

  www.faethon.gr/index.php?... - Cached - Translate this page
  25 Ιουν. 2011 – Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια μορφή οικονομικής παροχήςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που υστερούν σεεπίπεδο ...

-
http://www.capitalinvest.gr/eyropi.php
-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια μορφή οικονομικής παροχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που υστερούν σε επίπεδο απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και κατά κεφαλήν εισοδήματος έναντι των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών μέσων όρων. Τα Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια διοχετεύονται στην Ελληνική Οικονομία με την μορφή πακέτων (όπως το Γ’ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ).
Η οικονομική ενίσχυση από τα Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής) συνυπάρχει με την εθνική δημόσια χρηματοδότηση.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (6 ΒΗΜΑΤΑ)
Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου και ολοκληρώνεται με την τελευταία καταβολή (δόση) της επιχορήγησης.
1) Προετοιμασία επενδυτικού φακέλου, απαιτείται:
-η συλλογή προσφορών (προμηθευτές)
-η συλλογή δικαιολογητικών
-η συγγραφή business plan (συντάσσεται από τον σύμβουλο)
2) Ο επενδυτικός φάκελος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα.
3) Ο επενδυτικός φάκελος αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται. (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
4) Ο επενδυτής αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και υπογράφεται σύμβαση.
5) Οι επενδύτες αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιοσυγκεντρώνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια των δαπανών (με την επιμέλεια του επενδυτικού τους συμβούλου) και τα καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία (έκθεση ελέγχου).
6) Οι επενδύτες λαμβάνουν με την μορφή επιταγής το πόσο της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε μια ή δυο δόσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πιστοποιημένη ύπαρξη ίδιας συμμετοχής από τους επενδύτες σε ποσοστό συνήθως 25% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.
-Σε κάποια προγράμματα απαιτείται η ύπαρξη χώρου εγκατάστασης της επένδυσης (ιδιοκτησία ή 8ετής μίσθωση) πριν την αξιολόγηση της πρότασης.
-Υπάρχει η δυνατότητα για τους επενδύτες να αιτηθούν και να λάβουν προκαταβολή επί του ποσού της επιχορήγησης (περίπου 30%) πριν ξεκινήσουν να υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Για παράδειγμα, ένας επενδυτής καταθέτει επενδυτική πρόταση σε ένα πρόγραμμα που η επιδότηση ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού, υπάρχει η παρακάτω κατανομή:
-Ίδια συμμετοχή του Επενδυτή 25%
-Τραπεζικός Δανεισμός 25%
-Ευρωπαική & Εθνική Συμμετοχή 50%.
Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μόχλευση κεφαλαίου αφού ένας επενδυτής με ένα κεφάλαιο 25.000 ευρώ μπορεί να υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο της τάξης των 100.000 ευρώ.
Δεν υπάρχει υποχρέωση του επενδυτή να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης υποχρεούται όμως να μην πουλήσει το εξοπλισμό που προμηθεύτηκε και να μην κλείσει την επιχείρηση του για ένα διάστημα 3-5 ετών ανάλογα με το πρόγραμμα επιχορήγησης.

-

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης ΕΛΛΑΔΑ ...

www.europe-greece.com/europrogrammes... - Cached - Translate this page
ΕΛΛΑΔΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

-
http://epidotiseis.gr/
-

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Αρχική| Εκτύπωση |

ΕΣΠΑ 2007-2013. Το γραφείο μας με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο στην έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και προγραμματισμό επενδυτικών σχεδίων (business plans) προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η ιστοσελίδα μας http://www.epidotiseis.gr αποτελεί ένα από τα σημεία ενημέρωσης της αγοράς σε Ευρωπαϊκά Θέματα, στα Προγράμματα της Ε.Ε. και τις Κοινοτικές Χρηματοδοτήσεις. Εάν επιθυμείτε να μάθετε κατά πόσον είστε επιλέξιμοι ή να πληροφορηθείτε για τα διαθέσιμα προγράμματα της Ευρωπαικης Ένωσης στον κλάδο σας, επιλέξτε την  εγγραφή στο newsletter της επιχείρησης  ή/και την  φόρμα υποβολής για να λαμβάνετε και εσείς το ενημερωτικό μας δελτίο. 

 Προγράμματα ανοιχτά  για υποβολή αίτησης επιδότησης:


apply_f2.png - 1.32 KbΕπιδότηση για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις έως και 20.000 ευρώ. Για ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 35.000 ευρώ. Δείτε την πρόσκληση από το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013''. Διακρίνεται σε δύο δράσεις.
---Η Δράση 1 αφορά επιχειρήσεις με έναρξη μετά την 01/01/2011. Πατήστε εδώ ''ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'' για τις επιχειρήσεις με δικαίωμα υποβολής αίτησης επιδότησης και
---Η Δράση 2 αφορά επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 01/01/2011 και απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω.  Πατήστε εδώ ''ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ''.
--ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 2.(20/10/2011)
--ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 2.(15/11/2011) 
--ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΔΗ 1 ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 2.(25/11/2011) (ΛΗΞΗ 15/01/2012)new
apply_f2.png - 1.32 KbΠροκήρυξη Προγράμματος ''ΜΕΤΡΟ 123Α ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ''. Δείτε την ''Πρόσκληση'' του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την ''Περίληψη Προγράμματος''. Αφορά επιχειρήσεις με σκοπό την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προιόντων στους τομείς κρέατος,  γάλακτος,  αυγών-πουλερικών,  διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιολάδου/ελαιόλαδο, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Η υποβολή των αιτήσεων έχει  ξεκινήσει  07/10/2011. (λήξη 28/12/2011) new 
  
apply_f2.png - 1.32 KbΠροκήρυξη Προγράμματος ''ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2011''. Δείτε τον ''Οδηγό Προγράμματος'' και την ''Περίληψη Προγράμματος''. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει 15/09/2011. (λήξη 15/11/2011 - ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/12/2011) 
apply_f2.png - 1.32 Kb
Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τις άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ''ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64''. Πρόκειται για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία μετά την 31/03/2010. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τηνπερίληψη Πρόσκλησης ΠρογράμματοςΛΗΞΗ 14/12/2010 . Για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό (24/11/2011). 

apply_f2.png - 1.32 Kb''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ''.Ξεκίνησε η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και η υποβολή των αιτήσεων. Το επισημο site του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πατήστε εδώ. Θα χρειαστεί να διαλέξετε ενεργειακό ελεγκτή από το επίσημο μητρώο του Υπουργείου πατώντας εδώ.  (ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ). 

apply_f2.png - 1.32 Kb''ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ''Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) (ή 5KWp στα νησιά) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ΔΕΗ σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή για 25 χρόνια. (ΛΗΞΗ 31/12/2019).

Προγράμματα σε αναμονή  για υποβολή αίτησης επιδότησης:


apply_f2.png - 1.32 Kb
Διαβούλευση για το ''Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών''. (Σχέδιο Οδηγού).(28/08/2011). new 
apply_f2.png - 1.32 Kb
Διαβούλευση για το ''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-MOBILE'' Η δράση digi mobile αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και  tablet-pc. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω smartphones. (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 2011).(28/08/2011). new  

apply_f2.png - 1.32 Kb  Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους άνεργους νέους ηλικίας 22-64 ετών που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος '' ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΟΥΣ 2009'' Β΄ΚΥΚΛΟΣ. Πρόκειται για νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία μετά την 01/10/2009. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την περίληψη Πρόσκλησης Προγράμματος.  Τελευταία ημέρα υποβολής24/08/2010 . Αναμένεται ο Γ' ΚΥΚΛΟΣ εντός του 2011. (14/12/2010) 

 Προγράμματα παλαιότερα σε εξέλιξη:

-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (08/04/2010),  την διευκρίνηση για τις τροποποιήσεις δαπανών σε σχέση με τις αρχικές προσφορές που υποβλήθηκαν (21/05/2010) και την διευκρίνηση για τις απορριπτικές αποφάσεις .(11/06/2010) Η διαδικασία των ενστάσεων ξεκίνησε στις 30/06/2010 και θα διαρκέσει 15 ημέρες από τότε (Ημ.δημοσ.22/06/2010). Νέα ανακοίνωση σχετικά με την περίοδο ενστάσεων και για τις επενδυστικές προτάσεις που ήδη έχουν εγκριθεί, έναρξη 12/07/2010 για 15 ημερολογιακές ημέρες (10/07/2010). 

-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και τις βαθμολογίες ανά περιφέρεια. Από την προκήρυξη αυτή ενισχύονται περίπου 7.400 επιχειρήσεις.(18/06/2010).Η διαδικασία των ενστάσεων ξεκίνησε στις 05/07/2010 και θα διαρκέσει 15 ημέρες από τότε δηλαδή περίπου εώς και τις 19-20/07/2010. Πιθανή ημερομηνία για τα αποτελέσματα των ενστάσεων, τέλη Σεπτεμβρίου 2010. (04/07/2010)


apply_f2.png - 1.32 Kb''ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2010''. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο ενισχύει υπάρχουσες και νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πατήστε εδώ για την περίληψη του προγράμματος και εδώ για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις (ΚΑΔ 2008) για το πρόγραμμα. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 29/07/2010 έως 12/01/2011 με πιθανή παράταση.. ΕΛΗΞΕ 12/01/2011.

apply_f2.png - 1.32 Kb
Προδημοσίευση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων». Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  από 10/03/2011 έως και 24/05/2011. Σχετικά αρχεία παρακάτω:apply_f2.png - 1.32 Kb
 ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ 2010 ''ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ''. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 21/06/2010 ΕΩΣ 22/11/2010. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (21/06/2010). ΕΛΗΞΕ 22/11/2010. ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

apply_f2.png - 1.32 Kb
''ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ''.  Πατήστε εδώ για την περίληψη  του Προγράμματος για τουριστικές επιχειρήσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  από 20/12/2010 έως και 31/03/2011. Κατεβάστε τον οδηγό ''Πράσινης κατανάλωσης'' και δείτε στην σελίδα 67 το παράδειγμα της αλλαγής των γραφείων της Greenpeace. Επίσης διαβάστε πατώντας στο παρακάτω link, πληροφορίες για την ''ενεργειακή επανάσταση'' από το site της Greenpeace. Υπολογίστε πόσο σας συμφέρει η εξοικονόμηση ενέργειας αναλυτικά. (20/12/2010)ΕΛΗΞΕ 31/03/2011. ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

apply_f2.png - 1.32 Kb
Προκήρυξη Προγράμματος ''Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα''. Δείτε τον ''Οδηγό Προγράμματος'' και την ''Περίληψη Προγράμματος''. Επίσης τις ''ΣΥΧΝΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ'' του προγράμματος. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει 15/07/2011. (λήξη 30/09/2011 -ΕΛΗΞΕ 01/11/2011). ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν Επιδοτήσεις Προγραμμάτων όπως η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Επιδοτήσεις για μεταποιητικές, αγροτικές, τουριστικές επιχειρήσεις, άνεργους , ΑΜΕΑ, τρίτεκνους, Έλληνες ΡΟΜ και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Διάφορες υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σε Επιδοτούμενα Προγράμματα και να χρηματοδοτηθούν για εκσυχρονισμό των ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων αλλά και για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Το γραφείο μας στοχεύει, στην παροχή αποδοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που χρειάζονται προκειμένου να επιδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος. Από την αρχική αίτηση επιδότησης μέχρι και την εκταμίευση αυτής. Γεωγραφικά το γραφείο μας δραστηριοποιείται κυρίως στο νησί της Ρόδου αλλά  επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία έντονη ζήτηση για τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Η φιλοσοφία του γραφείου «ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ.ΜΙΧΑΗΛ» όσον αφορά τη δική του εσωτερική οργάνωση και λειτουργία αλλά και των εργασιών που παρέχει στους πελάτες του είναι «η ουσιαστική εργασία για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος».

Εργαζόμαστε με μέθοδο, εγκυρότηταεχεμύθεια και αποτελεσματικότητα μόνο εφόσον ακούσουμε προσεκτικά τον πελάτη μας και αφού καθιερώσουμε από κοινού μαζί του την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.
ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ/ΦΑΞ.:+30 2241036311,
Kιν2.: +30 6957-26-69-19, (vodafone)
KIN.:+30 6938-93-92-99, (wind)

-
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=36
-

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Enlarge fontsReduce fonts
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει την ευθύνη εφαρμογής και συντονισμού σε εθνικό επίπεδο των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Ευρωπαϊκά αυτά Προγράμματα δίνουν την ευκαιρία στους νέους και τις νέες της χώρας μας, ηλικίας 13-30 ετών, να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, να κάνουν πράξη τις ιδέες τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Κάνοντας κλικ στην κατηγορία που σε ενδιαφέρει μπορείς να πληροφορηθείς για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

-
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει την ευθύνη εφαρμογής και συντονισμού σε εθνικό επίπεδο των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα Ευρωπαϊκά αυτά Προγράμματα δίνουν την ευκαιρία στους νέους και τις νέες της χώρας μας, ηλικίας 13-30 ετών, να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, να κάνουν πράξη τις ιδέες τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Κάνοντας κλικ στην κατηγορία που σε ενδιαφέρει μπορείς να πληροφορηθείς για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:


 1. Κάρτα Νέων
 2. Νέα Γενιά σε Δράση
 3. Eurodesk
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα
Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε

η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία, μέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία σε άλλα κράτη, δίνουν στους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητες να εξελιχθούν προσωπικά και να αξιοποιήσουν το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ΚτΠ στην Ε.Ε.

Επίσημος δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την Κοινωνία της Πληροφορίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Επιδοτούμενα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Εκταμιεύσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιδοτούμενα Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ περιλαμβάνεται ένα σύνολο εξειδικευμένων επιδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται στις διαφορετικές ανάγκες και δεδομένα
Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 - 2013
ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013
Τα επιδοτούµενα προγράµµατα τα οποία προκηρύσσονται µέσω του. ΕΣΠΑ αφορούν κατά κύριο λόγο Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
To πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, για την περίοδο 2007-2013.
European programs Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union Programmes ευρωπαϊκά πρόγραμματα