Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε ότι από την Δευτέρα 9/04/2012 έως και την Παρασκευή 25/05/2012 όσοι και όσες είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής υπάρχει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο ανάλογο πρόγραμμα κατάρτισης.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και κατόπιν υποχρεωτικών εξετάσεων οι καταρτιζόμενοι/ες θα αποκτούν πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ  το οποίο θα παρέχεται από αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.
Η επιλογή των ανέργων θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία και τα κριτήρια θα είναι η ηλικία και η διάρκεια ανεργίας.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ(Μέγιστος βαθμός: 20μόρια)18 – 24 ετών20
25 – 54 ετών10
55 +15
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Μέγιστος βαθμός: 60 μόρια)Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 1 έως και 122 μόρια για κάθε μήνα έως και 12 μήνες
Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 12+ έως 24+3 μόρια για κάθε μήνα από 12 μήνες+ έως και 24+ μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Μέγιστη βαθμολογία:80 μόρια)
 Όσοι και όσες συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα παραλάβουν Επιταγή Κατάρτισης αξίας 700 Ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς επίσης και τα εξέταστρα για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης χρήσης Η/Υ.
Κάθε ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των των δεξιοτήτων του δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία 500 Ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr και στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr