Πρόσληψη 45 ατόμων στο Δήμο Κηφισιάς


 1. 1. ΔΕ
 2. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ άδεια Α” ή Γ”
 3. 3. 1
 4. 4. ΔΕ
 5. 5. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 6. 6. 1
 7. 7. ΔΕ
 8. 8. ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
 9. 9. 5
 10. 10. ΔΕ
 11. 11. ΟΔΗΓΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΜΕΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
 12. 12. 1
 13. 13. ΔΕ
 14. 14. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 15. 15. 2
 16. 16. ΔΕ
 17. 17. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ JCB ΟΜΑΔΑΣ Β” ΤΑΞΗΣ Δ”
 18. 18. 1
 19. 19. ΔΕ
 20. 20. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄)
 21. 21. 2
 22. 22. ΥΕ
 23. 23. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 24. 24. 32

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ.: 145 61 Κηφισιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Κοκκορού Παναγιώτας και κυρίου Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007 186, 213 2007 153& 213 2007 155) από 14.12.2013 έως 23.12.2013.
 • Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A8%CE%A9%CE%95%CE%9C-9%CE%A53
ΒΛΓΨΩΕΜ-9Υ3