ΥΕ Εργατών/τριών 1


Πρόσληψη 20 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Αθήνα)
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Δικτύου, που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 22) και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  1. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων 2
  2. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών – Υποσταθμών 5
  3. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρομηχ/γων) 2
  4. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστών Γερανού) 1
  5. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (ΚΛΑΡΚ) 1
  6. ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκ/σεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Εργαλειομηχανών – Τορναδόρων) 2
  7. ΔΕ Τεχνιτών Βαρέων Μεταφορών (Μανουβραδόρων) 2
  8. ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων (Ελαιοχρωματιστών – Βαφέας) 1
  9. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου) 3
  10. ΥΕ Εργατών/τριών 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Διεύθυνση Δικτύου, Χαλκοκονδύλη 22, Τ.Κ.104 32 – ΑΘΗΝΑ,  απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψιν: κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δέσποινας ή κ. ΜΠΙΛΑΛΗ Αννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 5292490) από 26/11/2013 έως και 5/12/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-dd