Πρόσληψη 17 ατόμων στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών


Πρόσληψη 17 ατόμων στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών

  • Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Γρεβενών για την χειμερινή περίοδο 2013 – 2014, που εδρεύει στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
  • 1. ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 14
  • 2. ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1
  • 3. ΤΕ Νοσηλευτών 1
  • 4. ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων) 1
  • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Διοικητήριο, Γραφείο Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Τ.Θ. 55 Γρεβενά – Τ.Κ. 511 00 (τηλ. επικοινωνίας: 24620 – 76530) από 13-12-2013 έως 23-12-2013.
  • Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A9469%CE%97%CE%A69-%CE%9F%CE%A9%CE%95