158ο τεύχος εφημερίδας "Δημοσιογραφικά"- 12/11/13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά τις αρ.Φ16/95288/Ε5/16-7-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 789/τ.Γ΄./29-7-13), την αριθ.Φ16/111991/Ε5/13-8-13 Υ.Α. (ΦΕΚ 937/τ.Γ΄/27-8-13), την αριθ. Φ16/111996/Ε5/13-8-13 (ΦΕΚ 938/τ.Γ΄/27-8-2013) καθώς και την αριθ.Φ16/123105/Ε5/5-9-13 Υ.Α. (ΦΕΚ 1029/τ.Γ΄./13-9-13) εγκρίσεις προκηρύξεων καθώς και το Π.Δ. 94/2013(ΦΕΚ 132 τ.Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου…..Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ.Ελλάδας» προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1.ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα το Μεσολόγγι)
⦁ Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωλογία Υδάτινων Συστημάτων».
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26588/1-11-2013 )
⦁ Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος»
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26460/31-10-2013).
- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέματα»
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26586/1-11-2013)
2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (με έδρα την Αμαλιάδα)
- Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλειστά Συστήματα Στράγγισης – Γένεση Εδαφών και Προβληματικά Εδάφη».
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26592/1-11-2013)
Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν.1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, Ν.3404/20005 και 4009/2011 και όπως ισχύουν.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο (δηλ. από 20-11-2013 μέχρι και 20-12-2013) υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.Ο πίνακας θα περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι αναλυτικές προκηρύξεις αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων στην έδρα του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα στο Μεσολόγγι και στην Αμαλιάδα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teipat.gr για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών στο τηλ.26310/58287 και Τεχνολόγων Γεωπόνων στο τηλ.26220/39001,02 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1.ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (με έδρα το Μεσολόγγι) (τηλ.26310-58287)
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωλογία Υδάτινων Συστημάτων».
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26588/1-11-2013 )
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος»
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26460/31-10-2013).
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο « Αλιεία και Αλιευτικά Αποθέματα»
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26586/1-11-2013).

2. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (με έδρα την Αμαλιάδα) (τηλ.26220-39001,02)
Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλειστά Συστήματα Στράγγισης – Γένεση Εδαφών και Προβληματικά Εδάφη».
(αναλυτική προκήρυξη αριθ.26592/1-11-2013).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ένας (1) μήνας, από 20-11-2012 έως 20-12-2012.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας προκηρύσσει την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στα Τμήματα:
1. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
ΤΟΜΕΑΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στη Μελέτη Επιδημιολογικών Φαινομένων στο Γεωγραφικό Χώρο».
2. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινολογία».
3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ «ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα - Χρήση Φαρμάκων».
4. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεις - Έντυπη Συσκευασία».
5. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα».
6. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
ΤΟΜΕΑΣ «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική με έμφαση στη Μηχανική των Θαλασσίων Έργων».
7. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική».
8. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ».
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος - Συγκλεισιολογία.
9. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε
Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ».
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Ανάλυσης Εικόνας στην Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων».
10. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ»
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Έλεγχος Δομικών Φερόντων Στοιχείων με έμφαση στη Χρήση Ηλεκτρικών Μεθόδων».
11. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία».
12. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»
Μία (1) θέση Ε.Π βαθμίδας Eπίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων».
Σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων σημειώνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Προϋπόθεση για την εκλογή Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διδακτορική διατριβή, και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
Β. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή είναι τα ακόλουθα:
Βαθμίδα Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
α) Επτά τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, από τα οποία δύο τουλάχιστον να έχουν διανυθεί σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη αυτοδύναμη διδασκαλία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση δύο τουλάχιστον μαθημάτων. Η διδασκαλία αυτή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος και σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. Ένα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του Εκλεκτορικού Σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή. Το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης ή το εφαρμοσμένο έργο του πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.
Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι.
α) Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου υψηλού επιπέδου ή αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμος, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, πέρα από τη διδακτορική διατριβή. ΄Ενα μέρος των δημοσιεύσεων αυτών μπορεί, κατά την κρίση του εκλεκτορικού σώματος, να αντικατασταθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή καινοτομίες που έχουν εφαρμοσθεί στην παραγωγή. Το συνολικό ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο του υποψηφίου πρέπει να έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας ή να αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.
Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι
α) Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
β) Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
Γ. α) Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωμα, εάν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.
β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.
γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.
Δ. Μέλη του Ε.Π δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι, εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετούν.
Ε. Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση (διατίθεται σχετικό έντυπο)
2. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.
3. Βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών τους.
4. Διδακτορική διατριβή.
Το βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανάλυση των επιστημονικών εργασιών καθώς και η διδακτορική διατριβή κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο. Τα αντίτυπα έντυπης μορφής των δικαιολογητικών αυτών θα βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθώς και των Καθηγητών ή Ερευνητών της αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης.
5. Γενικά κάθε στοιχείο (Βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ) που να αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου.
6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
7. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με τη με αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007(ΦΕΚ1055/27-6-2007/τ.Β΄) κοινή Υπουργική Απόφαση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατολογικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία σύμφωνα με τη με αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006(ΦΕΚ 1551/23-10-2006/τ.Β΄) κοινή Υπουργική Απόφαση.
9. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, που τους επιτρέπει να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 6, 7 και 8 θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν σε θέση Ε.Π, πριν από την ορκωμοσία τους. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 9 και 10 θα κατατεθούν από τους ίδιους τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν σε θέση Ε.Π, κατά την ημέρα της ορκωμοσίας τους.
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών και συγκεκριμένα από 30 Οκτωβρίου 2013, επόμενη ημέρα από την τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, έως και 28 Νοεμβρίου 2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00 έως 12.00. Για πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.teiath.gr/. καθώς και στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα:
1. 2105385-858, -315, -316, (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε)
2. 2105385-864, -623 (Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας)
3. 2105385-613 –616 (Τμήμα Νοσηλευτικής)
4. 2105385-403, -409, -466(Τμήμα Γραφιστικής)
5. 2105385-405, -404 (Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής-Διακόσμησης)
6. 2105385-868, -618 (Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας)
7. 2105385-855, -303 (Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)
8. 2105385-671, -670 (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας)
9. 2105385-870, -674 (Τμήμα Φυσικοθεραπείας)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε KA3566 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Παραγωγή Βιο-υδρογόνου (Η2) από µονοκύτταρα χλωροφύκη», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείµενο έργου: Μελέτη φωτοσυνθετικού µηχανισµού, αποµόνωση και
χαρακτηρισµός του ενζύµου της υδρογενάσης και ακινητοποίηση κυττάρων
Αµοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό:35.385,36€ ΦΠΑ:8.138,64€ Σύνολο:43.524,00€
∆ιάρκεια σύµβασης: 20 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Νοέµβριος 2013
Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή, µέσα στα πλαίσια του έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου της.
Απαραίτητα προσόντα:
• ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη Χηµεία
• Μ∆Ε στη Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογιά
• Πτυχίο Χηµείας
• Ερευνητική εµπειρία σε θέµατα αποµόνωσης, ακινητοποίησης και
χαρακτηρισµού ενζύµων, καθώς και γνώσεις καλλιέργειας µικροοργανισµών
Επιθυµητά προσόντα:
• Καλή γνώση αγγλικών (lower ή αντίστοιχο)
• ∆ηµοσιεύσεις σχετικές µε το αντικείµενο. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη, δια ζώσης ή µέσω ηλεκτρονικών µέσων, στα γραφεία του Τµήµατος Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κας Θωµάκης Ζαφείρης τηλ. 2810393166 µέχρι και τις 12-11-2013 (ώρα 14:30), σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 7974/01-11-2013
• Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει:
∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α, συµπληρωµένο µε τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες.
Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ).
∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων δεν απαιτείται να είναι νοµίµως επικυρωµένα. Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µε οποιοδήποτε µέσο µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο των συµβάσεων µίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. κ. Γανωτάκης ∆ηµήτριος , τηλέφωνο: 2810545034, email:ghanotakis@chemistry.uoc.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3450 και τίτλο «Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρµοδιότητας Πανεπιστηµίου Κρήτης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείµενο έργου: Συµµετοχή στην υλοποίηση του Υποέργου 5 της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ και στη ∆ράση Α7: Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολεία Α’ και Β’ θµιας, και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής εκπαίδευσης από απόσταση σε σχολεία στην περιοχή ευθύνης του ΠΚ (Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάµενων υποδοµών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στη γεωγραφική περιοχή Π. ΚΡΗΤΗΣ).
Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο λυκείου ή µεταλυκειακό τίτλο σπουδών
• Τουλάχιστον τριετής (3) αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε υποστήριξη υποδοµών και υπηρεσιών ΤΠΕ
• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες υποψηφίους
Επιθυµητά προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στη κατεύθυνση Πληροφορικής
• Καλή γνώση αγγλικών (lower ή αντίστοιχο)
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µέσα Νοεµβρίου στo γραφείo Ν 204, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών.
Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν:
• ∆ιαπίστωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως αυτές αποτυπώνονται στο βιογραφικό.
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κ. Θωµάκη Ζαφείρη τηλ: 2810393166 µέχρι και τις 15-11-2013 και (ώρα 14:30),
είτε σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 7988/01-11-2013. Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει: ∆ιαβιβαστικό – βιογραφικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α, συµπληρωµένο µε τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ). ∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων δεν απαιτείται να είναι νοµίµως επικυρωµένα.

είτε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση thomakis@uoc.gr µέχρι και τις 15-11-2013 και (ώρα 14:30).

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε KA3914 και τίτλο «Ολοκληρωµένη διεπιστηµονική προσέγγιση στην µελέτη και βελτίωση της παραγωγής του ισχυρού αντιφλεγµονώδους νεορογιολτριόλη και των παραγώγων του», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείµενο έργου: Χαρακτηρισµός της δραστικότητας της νεορογιολτριόλης (NRG) στην εντερική φλεγµονή και τον καρκίνο.
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 25.609,75€ καθαρό ποσό, 5.890,25€ ΦΠΑ, ∆ιάρκεια σύµβασης: 20 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Νοέµβριος 2013. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη στη Ιατρική Σχολή στα µέσα Νοεµβρίου, προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν οι ικανότητες και δεξιότητες όπως αυτές αποτυπώνονται στο βιογραφικό σηµείωµα.
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Βιολογίας (7.5 και άνω)
Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη Μοριακή Βάση των Ασθενειών του
Ανθρώπου
Άριστος χειρισµός πειραµατικών µοντέλων (Κάτοχος FELASA C)
Πολυετή εµπειρία σε ζωϊκά µοντέλα φλεγµονής
Πολυετή εµπειρία σε µοριακές τεχνικές, καλλιέργεια κυττάρων, κυτταροµετρίας ροής και cell sorting, τεχνικές ανοσοϊστοχηµείας
Επιθυµητά προσόντα:
∆ηµοσιεύσεις σε αντίστοιχο αντικείµενο
Εµπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων-υποτροφιών
Καλή γνώση αγγλικών (FCE ή αντίστοιχο)
Εργασία σε ερευνητικό εργαστήριο του εξωτερικού
Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη κου. Θωµάκη Ζαφείρη τηλ. 2810393166 µέχρι και τις 18-11-2013 (ώρα 14:30), σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 8153/07-11-2013
• Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει: ∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α, συµπληρωµένο µε τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ).
∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων δεν απαιτείται να είναι νοµίµως επικυρωµένα. Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µε οποιοδήποτε µέσο µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο των συµβάσεων µίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ: 2810394565 κ. Αριστείδης Ηλιόπουλος, email: eliopag@med.uoc.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης ως εξής:
Α) ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (τηλ. 25310-39458, 39413)

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θρησκευτικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί των Ελλήνων στην Τουρκία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα».

Αριθμός προκήρυξης: Α 174/31-10-2013
Προθεσμία υποβολής μέχρι και 31-12-2013.

Πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Παύλου Μελά
Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2013-2014.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 6/11/2013 έως και 15/11/2013 κατά τις ώρες 9:00-14:00 στο 2ο όροφο του Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης (Λαγκαδά 221, 2ος όροφος, Σταυρούπολη) τηλ. επικοινωνίας 2313302961, 231064396.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pavlosmelas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2546&Itemid=1452

Σύναψη 15 συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού ανακοινώνει ότι θα απασχολήσει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου κατά τη περίοδο 2013- 2014, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό δέκα πέντε (15) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής και κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

⦁ Τέσσερεις (4) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
⦁ Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ)
⦁ Τρεις (3) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
⦁ Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
⦁ Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
⦁  Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
⦁ Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού μυϊκής ενδυνάμωσης-φυσικής κατάστασης-σωματικής διάπλασης- εκγύμνασης εφήβων, ανδρών, γυναικών και ατόμων τρίτης ηλικίας, για τα γυμναστήρια του Δήμου
⦁ Ένας-μία (1) ΠΕ ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα – Άγιοι Ανάργυροι – Γραφείο Προσωπικού – Τηλ. 213 2039970), κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00, από την
επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα (10) αποκλειστικά ημερολογιακές ημέρες, έως την Τετάρτη 20/11/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%92%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%9C-%CE%95%CE%A3%CE%97

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Αλιάρτου
Ο Δήμος Αλιάρτου προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013 – 2014», σε συνεργασία με την Γενική Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προσλάβει 3 γυμναστές.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (www.aliartos.gov.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλιάρτου, Λεωφόρος Αθηνών, 32001, Αλίαρτος, υπόψη κου Καραστέργιου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2268350224) από 8-11-2013 έως 18-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aliartos.gov.gr/?p=488
Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Φλώρινας
Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής:
⦁ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
⦁ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
⦁ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
⦁ 1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ.531 00 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ.κ. Ιωαννίδου Κασσιανής, Καδρέφη Νικολάου, Σμπιλή Ελένης, Λιάκου Γλυκερίας (τηλ. επικοινωνίας: 23853 51027) μέχρι στις 15-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B14%CE%A9%CE%97%CE%99-49%CE%93
Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
Οδηγοί (ΔΕ) (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5
Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) (σάρωθρο) (Ομάδας Γ Τάξης Γ’) 2
Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ) 10
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κκ Δ.Δημητράντζου – Σ. Λεβάκου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2004 501) από 12.11.2013 έως 21.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B14%CE%A96%CE%A5-%CE%97%CE%98%CE%95
Πρόσληψη 12 ατόμων στο Νομικό Πρόσωπο «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας»
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δώδεκα (12) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι ειδικότητες:
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Βασιλέως Κων/νου 76, Αίγιο τηλ: 2691026694), αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό τους που θα φέρει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου, δηλ. από 11.11.2013 έως 15.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ17ΟΚΛΑ-ΟΨ1
Πρόσληψη 3 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει (3) άτομα ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014.
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες, δηλ. από 10.11.2013 έως 19.11.2013. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 2643-0-22232.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ17ΟΛΧΖ-2ΧΨ
Πρόσληψη 6 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας»
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ, που εδρεύει στην Γλυφάδα, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΠΕ NHΠΙΑΓΩΓΩΝ 6
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 8.00 έως 2.00 μ.μ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.166 75 – Γλυφάδα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γουναρίδη Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130) μέχρι 18-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ14ΟΛΓΦ-1Μ1
Πρόσληψη 26 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση του Δήμου Γλυφάδας»
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας, που εδρεύει στην Γλυφάδα, και συγκεκριμένα τους εξής:
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 12
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ) 6

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας από 8.00 έως 2.00 μ.μ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.ΠΑ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ.166 75 – Γλυφάδα, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γουναρίδη Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130) μέχρι 18-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ14ΟΛΓΦ-ΟΩΝ
Πρόσληψη 18 ατόμων στο Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας  (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης»

Η Πρόεδρος  του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας  (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου  χρόνου, δεκαοκτώ (18) ατόµων, διάρκειας δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στο Ν.Π.∆.∆.  «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας  (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης», για τις εξής, κατά αριθµό, ειδικότητες:

ΤΕ  Βρεφονηπιοκόµων 9
∆Ε Βοηθών  Βρεφονηπιοκόµων 4
∆Ε Μαγείρων 1
ΥΕ Προσωπικού  Καθαριότητας 4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Μιαούλη 4 Τριανδρία, από 06-11-2013 µέχρι και 12-11-2013, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8.00 π.µ. έως 2.30 µ.µ., τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310989280.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΟΟΞΕΞ-ΒΝΣ

Πρόσληψη 15 ατόμων στον Οργανισμό Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης
O Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης, που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, και συγκεκριμένα τους εξής:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 5
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 6
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Βοηθός Μαγείρου) 1
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης, υπ΄ όψιν κας Στ. Κασίμη (τηλ. επικοινωνίας: 2132020772-3) από 13.11.2013 έως 22.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ17ΟΚ0Κ-Α7ΚΠρόσληψη 5 ατόμων στον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας
Ο Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ» . Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ(ΑΣΚΤ) ΜΑΘΗΤΩΝ 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ(ΑΣΚΤ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ) 1
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ) 1
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ) 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας Λ. Ηρακλείου 264 – Τ.Κ.14231 Ν. Ιωνία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομα, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.) από 12.11.2013 έως 21.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opandni.gr/index.php?p=6&id=269
Πρόσληψη 48 ατόμων στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων
Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και μεγίστη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα:
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1 Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός Αεροβική Εννέα
2 Κολύμβηση, Με δίπλωμα Ναυαγοσωστικής Έξι
3 Παραδοσιακοί Χοροί Τρεις
4 Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική Μία
5 Ποδόσφαιρο Έξι
6 Ποδοσφαίριση Τρεις
7 Καλαθοσφαίριση Έξι
8 Χειροσφαίριση Μία
9 Κλασσικός Αθλητισμός Δύο
10 Αντισφαίριση Τρεις
11 Ειδική Φυσική Αγωγή Πέντε
12 Ειδική Φυσική Αγωγή δίπλωμα
Ναυαγοσωστικής Τρεις
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις ορίζεται σε 10 ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης σε δύο (2) εφημερίδες και την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού, ήτοι από 10-11-2013 έως και 19-11-2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B1%CE%92%CE%9F%CE%9E%CE%A9%CE%A1-0%CE%A12

Πρόσληψη 4 ατόμων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) Δήμου Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα ως εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
ΔΕ Μαγείρων 1
ΥΕ-Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (T.E., Δ.Ε. ή Υ.Ε). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την 14-11-2013. Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.Δ.Φ.) Πατρόκλου 3, Φάρσαλα (Δημαρχείο Φαρσάλων) τηλ. 24913-50142, αρμόδιοι: κα. Θανοπούλου Ευθυμία & Καραγιάννης Ζήσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΒΟΛ3Ψ-Ε9Η

Πρόσληψη 30 ατόμων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα (Δημοτικές ενότητες Αμπελοκήπων, Μενεμένης), σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (www.ampelokipi -menemeni.gr) και να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Διεύθυνση: 2 8ης Οκτωβρίου 157, Αμπελόκηποι , εντός Δημοτικού Σταδίου «Κ . Καραμανλής», τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 725775, από 7-11-2013 και για (10) δέκα ημέρες έως και 18-11-2013, κατά τις ώρες 8:30΄- 13:30΄.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Default.aspx?tabid=602
Πρόσληψη ενός ατόμου στην Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Η Κ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ως εξής για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποχέτευση ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίας Παρασκευής ∆ήµου Λέσβου», για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών και ειδικότερα του εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΠΕ Αρχαιολόγος 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Κ΄ ΕΠΚΑ Σαπφούς 22-Μυτιλήνη Τ.Κ.81100- Λέσβος, υπόψιν κ. Σαραντινού Βασιλική (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής Δ­ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ΄ΕΠΚΑ, ήτοι από 6-11-2013 έως 13-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitallibrary.yppo.gr/culture/DocLib/5385-13%20ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ%201%20ΠΕ%20ΑΡΧ.%20ΑΠΟΧ.%20ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ%203μήνες.pdf
Πρόσληψη 3 ατόμων στη ΔΕΗ Α.Ε. (Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ)
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ και συγκεκριμένα ως εξής:
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ& Αεροστροβίλων 2
ΔΕ Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΥΗΣ ΑΓΡΑ Τ.Κ. 582 00 – ΕΔΕΣΣΑ Τ.Θ 4 απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Τάνο Περικλή τηλέφωνο επικοινωνίας (23810 – 26174) από 08.11.2013 μέχρι 18.11.2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/el/proslipsi-ektaktou-proswpikou/proslipsi-ektaktou-proswpikou-ston-uis-agra77772
Πρόσληψη 7 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά  (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης και των Μονάδων της, Διεύθυνσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διεύθυνσης Λειτουργίας& Ελέγχου Συστήματος,  Διεύθυνσης Συστημάτων & Υποδομών και Κλιμακίου Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμό ατόμων:
⦁ 1 ΠΕ  Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
⦁ 1 ΠΕ  Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών
⦁ 1 ΠΕ  Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
⦁ 1 ΔΕ  Ηλεκτροτεχνιτών  Εγκαταστάσεων Εξοπλισμού
⦁ 1 ΔΕ  Οδηγών 
⦁ 1 ΥΕ  Τραπεζοκόμων
⦁ 1 ΥΕ Εργατών/τριών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ): Δυρραχίου 89, Τ.Κ.104 43- Αθήνα.  Αρμόδιοι: Mπλάνη Αικατερίνη, 210 – 5192531 Θεολογίτη Αλεξάνδρα, 210 – 5192598 από την 13.11.2013 έως και 22.11.2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.admie.gr/anakoinoseisdiagonismoi/diagonismoi-proslipseon/diagonismos-proslipseon/article/1271/
Πρόσληψη 5 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ/ΕΔΡΑ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΨΑΡΩΝ) που εδρεύει στην Νήσο ΧΙΟ, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου 2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 3
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησηφέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43, Τ.Κ. 821 00 – ΧΙΟΣ, υπόψιν κας ΑΜΠΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22710- 44368) από 08/11/2013 έως και 18/11/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=61735&nt=18&lang=1
Πρόσληψη 15 ατόμων στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (Νομοί Λάρισας και Μαγνησίας)
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων [(7 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης από τα οποία 2 άτομα πλήρους απασχόλησης και 5 άτομα μερικής απασχόλησης, καθώς και 8 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, από τα οποία 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 2 άτομα μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ/κού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, και ειδικότερα η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, για τις ανάγκες της, στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 7
ΔΕ Διανομέων 8
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Τομέα Πόρων & Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 22/2013), (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να καταθέσουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. Έργου:
1. Κεντρικό Κατ/μα Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 380 01 – ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-90601, Υπεύθυνος: κ. Καπάτος Κων/νος, Διευθυντής του Καταστήματος.
2. Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. 380 02, Ν. Ι4ΝΙΑ – ΒΟΛΟΥ, Τηλέφωνο: 24210- 60103, Υπεύθυνος: κ. Ντότσιας Παναγιώτης.
3. Κατάστημα Ζαγοράς, Τ.Κ. 370 01- ΖΑΓΟΡΑ, Τηλέφωνο: 24260-22682, Υπεύθυνος: κ. Νίκου Σπυρίδων.
4. Μονάδα Διανομής Βόλου, Δημητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 370 00 – ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-90636, Υπεύθυνη: κ. Τοπούζογλου Ελένη.
5. Κέντρο Διαλογής Λάρισας, 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ, τηλέφωνο: 2410-237337, Υπεύθυνος: κ. Πρίντζιος Στέφανος
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11/11/2013 έως και 20/11/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A722_2013%20%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%94%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3.pdf
Πρόσληψη 14 ατόμων στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (Νομοί Βοιωτίας και Φωκίδας)
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει στο Δήμο Λάρισας του Ν. Λάρισας ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων [(4 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης, καθώς και 10 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, από τα οποία 6 άτομα πλήρους απασχόλησης και 4 άτομα μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, και ειδικότερα η Περιφ/κή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, για τις ανάγκες της, στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 4
ΔΕ Διανομέων 10
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε. – Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Τομέα Πόρων & Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 400 00-ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 24/2013), (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381) από 11/11/2013 έως και 20/11/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elta.gr/Portals/0/%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%9F%CE%A724_2013%20%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%94%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3.pdf
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
- Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6553
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6572
- Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το έτος 2014
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6547
- Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αμαρουσίου Νομού Αττικής
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=6518