Πρόσληψη θέσεις Κοινωνιολόγων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2221355128ΕΥΒΟΙΑΣ2/2013 30493/14-5-2013ΠΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ11227/5/2013ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
---
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ: (6) θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Πατρέων
Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος
των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» υποέργο 9:
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στον Δήμο Πατρέων» του Δήμου Πατρέων, που εδρεύει
στην Πάτρα και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
ΠΕ Κοινωνιολόγων 1
ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΠΕ Ψυχολόγων (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) 1
ΤΕ Διοικητικό Στέλεχος 1
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό (Καθαριστών/στριών) 1
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών –
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26 221, 3ος όροφος,
απευθύνοντάς την υπόψη κυρίας Μεταξά Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2610 966 223) από
31.05.2013 έως 10.06.2013.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: (1) θέση Κοινωνιολόγου
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέση κοινωνιολόγου στο Δήμο Χαλκίδας
Ο Δήμος Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την ανάγκη υλοποίησης του Υποέργου
«Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας» στο Δήμο
Χαλκιδέων, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών
θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» της κατηγορίας πράξης του ευρωπαϊκού προγράμματος
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας “Ενδυνάμωση
των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής
Εισόδου” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ), και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ΠΕ Κοινωνιολόγων/ Κοινωνικής Πολιτικής 1
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου Χαλκιδέων στην οδό Μεγασθένους και Ληλαντίων 34, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, 2ος
όροφος, υπεύθυνη κ. Παυλάκη Σοφία από την Παρασκευή 31/05/2013 μέχρι και την
Κυριακή 09/06/2013.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


http://www.dimosxalkideon.gr/Site/myPost/PostAlone.asp?Lang=1&BMPID=1001&MMPID=1002&ID=1006&ParentID=1001&SubParentID=1002&PageID=11038&CatID=0&Page=1

http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20130603_dimosiografika_137_prok.pdf