Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη


19 εργάτες στο Δήμο Βριλησσίων
05 Ιουνίου, 2013Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών,... Περισσότερα »
6 προσλήψεις στο Δήμο Βριλησσίων
05 Ιουνίου, 2013Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2)... Περισσότερα »
6 προσλήψεις στο Δήμο Βριλησσίων
05 Ιουνίου, 2013Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

Δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
Τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του φορέα.
19 εργάτες στο Δήμο Βριλησσίων
05 Ιουνίου, 2013Ορισμένου Χρόνου
Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη φύλαξη, την άμεση επέμβαση (πυρόσβεση) και το στοιχειώδη καθαρισμό του περιαστικού δάσους και των οδών που γειτνιάζουν με αυτό.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του φορέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 5/6/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 9335
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23
Ταχ.Κώδικας: 15235, Βριλήσσια
Πληροφορίες: Ε.Τζελέπη, Ε.Τζάκα
Τηλέφωνο: 210 68 31 111
Φαξ: 213 2050516
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, του Ν. 2190/94 όπως αυτό
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις του άρθρ. 1, παρ. 2, εδάφιο ιε, του Ν.3812/2009 σύμφωνα με τις
οποίες οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες
εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012
5. Την αριθμ. 64/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βριλησσίων
6. Την αριθμ. 28563/23722/30-5-2013 εγκριτική απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
7. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη προστασίας του περιαστικού δάσους του
Αγίου Θεοκλήτου και των οδών που γειτνιάζουν με αυτό από πυρκαγιά
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών,
που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη φύλαξη, την άμεση επέμβαση
(πυρόσβεση) και το στοιχειώδη καθαρισμό του περιαστικού δάσους και των οδών
που γειτνιάζουν με αυτό.
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
4. Για την ανωτέρω ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα καθώς και τίτλος
σπουδών.
ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩ9Ρ-ΛΚΦΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα και
τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο κάθε υποψήφιος δηλώνει αν στον
αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί
ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994,
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή
για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών προκειμένου να κριθεί εάν
έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα
µε την παρ. 2, του άρθρου 21, του Ν. 2190/1994. Στην περίπτωση που έχει
απασχοληθεί, θα πρέπει να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (ημερομηνία έναρξης και
λήξης αυτής).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο κάθε υποψήφιος να δηλώνει ότι
δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) δεν έχει
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ'
υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός προθεσμίας
επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της
παρούσας στο κατάστημα του φορέα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩ9Ρ-ΛΚΦ
diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΖΛΩ9Ρ-ΛΚΦ