ΟΑΕΔ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ait.oaed.gr

ΟΑΕΔ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ait.oaed.gr
.
ΟΑΕΔ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ait.oaed.gr

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών»
Αίτηση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΠρόσκληση Προγράμματος
Υπεύθυνη Δήλωση 1998/2006
Υπεύθυνη Δήλωση 304/2009
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»
Αίτηση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΠρόσκληση Προγράμματος
Υπεύθυνη Δήλωση 1998/2006
Υπεύθυνη Δήλωση 304/2009
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. - Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»
«Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης, για Επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω.»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:Επισημαίνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω, είναι η Δευτέρα 13-12-2010.
Αίτηση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΠρόσκληση Προγράμματος
Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης
Οδηγός Εφαρμογής
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για την αποδοχή των όρων του προγράμματος και των προϋποθέσεων συμμετοχής
Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
«Τροποποιημένο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕπιχείρησηςΠληροφοριακό Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος
Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)
Αίτηση Υπαγωγής στο πρόγραμμα Υποψήφιου ΝΕΕΠληροφοριακό Έντυπο
Αίτηση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του Χώρου Εργασίας
Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α)
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕπιχείρησηςΠληροφοριακό Έντυπο
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αίτηση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του Χώρου Εργασίας
«Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 10.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας»(Α ΣΤΑΔΙΟ)
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕπιχείρησηςΠρόσκληση Προγράμματος
Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος
Συμφωνητικό Συνεργασίας
Αντικατάσταση Συμφωνητικού Συνεργασίας
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ (Β' Στάδιο)
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ) (Β' Στάδιο)
«ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχείρησης για Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας με Επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Εισφορών
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχείρησης για υπαγωγή στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Προεργασίας, με την Μετατροπή της Σύμβασης Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Προεργασίας σε Σύμβαση Εργασίας
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχείρησης για Διατήρηση Θέσεων Εργασίας
Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕπιχείρησηςΠληροφοριακό Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕπιχείρησηςΠρόσκληση Προγράμματος
Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»
Αίτηση Υπαγωγής στο πρόγραμμα Υποψήφιου ΝΕΕΠρόσκληση Προγράμματος
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(GENERAL TRUST)», «ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»
Αίτηση Υπαγωγής στο πρόγραμμα Υποψήφιου ΝΕΕ
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχείρησης
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των μελών της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε..
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Οργάνωσης-ΜέλουςΠληροφοριακό Έντυπο
Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 1000 ανέργους του Νομού Μεσσηνίας
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 31 ΕΩΣ 44 ΕΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2008
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 300 ανέργους του Νομού Φωκίδας
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 300 ανέργους του Νομού Καστοριάς
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 6500 ανέργους της Περιφέρειας Αττικής
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 3.800 άνεργους της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα ΝΘΕ
Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ)
Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89
Φόρμα Αίτησης Εποχιακού 2011 (Υπηρεσίες - άλλος χώρος ηλεκτρονικής πρόσβασης)
Φόρμα Αίτησης Εποχιακού 2011 (ΚΕΠ)
Εγκύκλιος Εποχιακών Επιδομάτων 2011
Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών ΟΑΕΔ και e-mail
Αναζητήστε την Αίτησης σας για να ενημερωθείτε για την πορεία της.
Πληροφορίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται επίσης και τηλεφωνικά μέσω του κέντρου
εξυπηρέτησης συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (help desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 - 14:00

Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων Υπαγωγής σε προγράμματα ΝΕΕ: 210 9989105,210 9989123, 210 9989125,
210 9989126, 210 9989145, 210 9989168
Πληροφορίες για θέματα Αιτήσεων σε προγράμματα ΝΘΕ: 210 9989114, 210 9989136, 210 9989146, 210 9989537, 210 9989857
Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αίτησεων: 210 9989014, 210 9989087
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΑΕΔ
©copyright 2008 - 2010
ΟΑΕΔ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ait.oaed.gr

ΟΑΕΔ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ait.oaed.gr