Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο


Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ανακοίνωσε  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, μία θέση στο γνωστικό πεδίο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» και μία θέση στο γνωστικό πεδίο «Οικονομικά της Υγείας».
Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων (Master’s) από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» μέχρι τις 09/12/2011 τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (επικυρωμένα αντίγραφα) και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά μαθήματα (επικυρωμένα αντίγραφα).
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Αντίγραφο πτυχιακής και μεταπτυχιακής μελέτης (εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί).
6. Τρία αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν.
7. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Κάθε συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, ύστερα από συνέντευξη με τους υποψήφιους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» (τηλ. 210-9549263, FAX: 210-9577050 κ. Ελένη Παστραπά, γραφείο 106) για πρόσθετες πληροφορίες. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 11:00-14:30.