Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την «Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»

Επιταγή, Παράταση φάσης υποβολής αιτήσεων έως 16/12/2011 http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ - Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης
°

ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ (Δ.Ι.Ε.Κ) ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (Ι.Ι.Ε.Κ)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την
«Επιταγή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης»
  1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής;
Η χώρα μας έχει την ανάγκη σήμερα όσο ποτέ να επενδύσει στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της: τους νέους της. Στο πλαίσιο αυτής της κρίσιμης προτεραιότητας το Υπουργείο Παιδείας Δια, Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί την «Επιταγή Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» με σκοπό να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστεροι καταρτιζόμενοι στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ.), αλλά και να προσανατολιστούν οι καταρτιζόμενοι σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.
  1. Τι είναι και τι προσφέρει η «επιταγή» ;
Η «επιταγή» είναι ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις. Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα δύο εξαμήνων, που καταβάλουν οι καταρτιζόμενοι σε Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι 734 € (367€ x 2 εξάμηνα). Το ποσό  της επιταγής για όλους τους καταρτιζόμενους σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερό από 734  € ανεξάρτητα από τα δίδακτρα που αυτοί καταβάλλουν. Στις περιπτώσεις των καταρτιζόμενων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλλουν δίδακτρα μειωμένα σε σχέση με το ανωτέρω ποσό, το ποσό της «επιταγής» ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων. Οι καταρτιζόμενοι που δεν καταβάλλουν δίδακτρα (όπως πχ των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.) δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι της επιταγής.
  1. Ποιος πληρώνει την επιταγή και από πού προέρχονται οι πόροι κάλυψης της;
Η «επιταγή» παρέχεται στους ωφελούμενους καταρτιζόμενους από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης μέσω του εποπτευόμενου από αυτήν Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η επιταγή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ελληνική Πολιτεία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013). Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2012 – 2015 έχει προϋπολογιστεί σε ποσό ύψους σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (44.000.000,00 €).
  1. Ποιους αφορά  η «επιταγή» και για ποιο χρονικό διάστημα θα τη λαμβάνουν;
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγράφει σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας. Η επιταγή θα χορηγείται σε 14.000 καταρτιζόμενους το χρόνο οι οποίοι θα επιλέγονται με κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Οι τελικοί ωφελούμενοι που θα προκύπτουν από την ετήσια διαδικασία επιλογής τους θα λάβουν τις δύο δόσεις της επιταγής μετά την επιτυχή παρακολούθηση των δύο εξαμήνων κατάρτισης (φθινοπωρινό και εαρινό) του εκπαιδευτικού έτους. Η επιταγή θα χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό έτος 2011 - 2012 έως και το εκπαιδευτικό έτος 2014 - 2015.
  1. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι της επιταγής;
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αναδειχθούν οι ωφελούμενοι της επιταγής είναι:
ΑΓεωγραφικά
Η κατανομή των τελικών ωφελουμένων υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς στην επιλεξιμότητα  χρηματοδότησης των Περιφερειών της χώρας από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι κάθε χρόνο θα γίνεται, κατ’ αρχάς, μια  κατανομή του αριθμού των 14.000 δυνητικών ωφελούμενων σε τρείς κατηγορίες που αντιστοιχούν στις 3 κατηγορίες Περιφερειών της χώρας μας: 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης), 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής) και των 2 Περιφερειών Σταδιακής Εισόδου (Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου). Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην προσμέτρηση των ωφελούμενων σε κάθε κατηγορία Περιφέρειας δεν παίζει ρόλο ο τόπος καταγωγής των καταρτιζόμενων αλλά ο τόπος που βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα στην οποία αυτοί καταρτίζονται.
ΒΕιδικές Κοινωνικές Ομάδες
Οι καταρτιζόμενοι που εκτίουν την ποινή τους σε καταστήματα κράτησης καθώς και οι φιλοξενούμενοι ή όσοι έχουν φιλοξενηθεί και δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη διαγραφή τους από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υποβάλλουν την αίτηση τους καταλαμβάνουν αυτοδίκαια θέσεις στους 3 πίνακες ωφελούμενων ανά κατηγορία Περιφέρειας.
ΓΚοινωνικά
Οι υπόλοιποι  ωφελούμενοι αναδεικνύονται μέσα από την κατάταξη τους σε πίνακα μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α) Η ανεργία των γονέων των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς και με δεκαπέντε (15) μονάδες όταν είναι άνεργος μόνο ο ένας γονέας.
β) Η κατάταξη του καταρτιζομένου στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες. Η κατάταξη του γονέα ή του τέκνου ή του συζύγου του καταρτιζομένου, στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.
γ) Η έλλειψη ενός γονέα λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Η έλλειψη και των δύο γονέων λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδες.
δ) Ο καταρτιζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι τέκνο τρίτεκνης ή  πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.
ε) Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτιζόμενου βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, μοριοδοτείται ως εξής:
Πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα
Μονάδες
Του καταρτιζόμενου
Των γονέων του σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος θεωρείται προστατευόμενο μέλος κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Έως 8.000,00 €
Έως 16.000,00 €
20
Από  8.000,01 € έως 12.000,00 €
Από  16.000,01 € έως 24.000,00 €
10
Από  12.000,01 € έως 16.000,00 €
Από  24.000,01 € έως 32.000,00 €
5
Για εισοδήματα του καταρτιζόμενου άνω των 16.000,00 € και των γονέων του στην περίπτωση που θεωρείται προστατευόμενο μέλος άνω των 32.000,00 € δεν προβλέπεται μοριοδότηση του υποψήφιου και δεν απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Γενικότερα η μη υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος από τον υποψήφιο ωφελούμενο νοείται ως δήλωση ότι το εισόδημα του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν εμπίπτει στα ως άνω κλιμάκια και στη σχετική μοριοδότηση.
Δ. Η επιλογή ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα
Για τους καταρτιζόμενους που επιλέγουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες προσμετρούνται επιπλέον (20) μονάδες.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
3.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
4.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
5.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
6.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
7.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
8.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ
9.
ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
10.
ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11.
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
12.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
13.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
18.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
19.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
20.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
21.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
22.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
23.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ / ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
24.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET – INTERNET
25.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
26.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
27.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)
28.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
29.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)
31.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
32.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer)
33.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
34.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
35.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
36.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
37.
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
38.
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
39.
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40.
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
41.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
42.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ
43.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
44.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
45.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
46.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
47.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
48.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
49.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
50.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
51.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
52.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
53.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
54.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
55.
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
56.
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
57.
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ
58.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
59.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
60.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  1. Ποια είναι η διαδικασία της επιλογής των ωφελούμενων της επιταγής;
Στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καλεί τους εγγεγραμμένους στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στους ωφελούμενους, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογή http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/. Η σχετική διαδικασία θα διαρκεί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων προκύπτει ένας πίνακας αρχικής κατάταξης των υποψήφιων ωφελουμένων βάσει της μοριοδότησης που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις τους. Αυτός ο πίνακας θα καταδεικνύει τον αριθμό των δυνητικών ωφελουμένων και των επιλαχόντων για κάθε μία από τις τρείς κατηγορίες Περιφερειών.
Εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του αρχικού πίνακα, καθώς και οι επιλαχόντες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των δυνητικών ωφελουμένων, θα υποβάλουν στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ. που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια με το φορέα κατάρτισης τους:
Α. Τις βεβαιώσεις εγγραφής τους στον φορέα κατάρτισης τους στις οποίες αναγράφεται και ειδικότητα κατάρτισης τους.
Β. Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Γ. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων δικαιούνται μοριοδότηση και συγκεκριμένα:
α) Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία αποδεικνύεται η ανεργία ενός ή και των δύο γονέων των καταρτιζομένων.
β) Γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και βρίσκονται ακόμα σε ισχύ,  με τις οποίες αποδεικνύεται ότι ανήκουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή τα τέκνα τους ή οι σύζυγοι τους στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία. Αυτές οι γνωματεύσεις μπορούν να προέρχονται μόνο από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.
ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.
στ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:
στ.1. Του καταρτιζόμενου, εφόσον είναι άγαμος και υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.
στ.2. Των γονέων του καταρτιζόμενου, εφόσον περιλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος ο ίδιος στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν οι γονείς του.
στ.3. Των καταρτιζόμενων και των συζύγων αυτών, εφόσον είναι έγγαμοι. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του καταρτιζόμενου.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος χωρίς την υπαιτιότητα του καταρτιζόμενου θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων του αντίγραφου.
ζ)  Έγγραφο βεβαιωτικό της νόμιμης διαμονής για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.
η) Κάθε άλλο πιστοποιητικό του κατά νόμο αρμόδιου φορέα που βεβαιώνει την κοινωνική κατάσταση σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών δημοσιεύεται από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ο προσωρινός πίνακας ωφελουμένων. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστώνεται ανεπάρκεια δικαιολογητικών των καταρτιζομένων που έχουν κληθεί κατά την προηγούμενη παράγραφο να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καλεί ισάριθμους επιλαχόντες να προσκομίσουν τα δικά τους δικαιολογητικά.
Μετά τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα ωφελουμένων, οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δικαιούνται να υποβάλλουν στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών. Με το πέρας της διαδικασίας εξέτασης και απάντησης των ενστάσεων, δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακα των ωφελουμένων.
  1. Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη διαδικασία της επιλογής των ωφελούμενων της επιταγής;
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψήφιων ωφελουμένων στην τελευταία θέση των πινάκων αρχικής και προσωρινής κατάταξης για κάθε μια από τις τρείς κατηγορίες Περιφερειών, προηγείται αυτός που έχει επιλέξει ειδικότητα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται αυτός με το χαμηλότερο εισόδημα βάσει των σχετικών δικαιολογητικών. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία επιλέγονται ως ωφελούμενοι στον οριστικό πίνακα κατάταξης όλοι οι ισοβαθμούντες αυτού του τελευταίου επιπέδου.
  1. Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» στους τελικούς ωφελούμενους;
Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. καταβάλει το ποσό της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» σε τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών ωφελουμένων αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής τους. Το ποσό της «επιταγής» καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του φθινοπωρινού και εαρινού εξάμηνου κατάρτισης αντίστοιχα. Η επιτυχής παρακολούθηση των εξαμήνων κατάρτισης αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις από τους φορείς κατάρτισης των ωφελούμενων, τις οποίες υποβάλουν στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δ.Ι.Ε.Κ.
  1. Από πού θα ενημερώνομαι για την πορεία της αίτησης μου;
Στην εφαρμογή http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/ θα βρίσκετε συνεχώς πληροφορίες επικαιροποιούμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της διαδικασίας επιλογής και της διαδικασίας χορήγησης της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης». Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο: 213 13 11 587 και 213 13 11 560 ή να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση: infovoucher@gsae.edu.gr