Μετατάξεις στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»


Μετατάξεις στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»Η Εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» («Invest in Greece S.A.»), θα προβεί στην απόσπαση - μετάταξη προσωπικού που ήδη υπηρετεί στο δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Απαραίτητα προσόντα είναι πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, αποτελεσματικότητα, ικανότητα εργασίας σε δυναμικό περιβάλλον, υψηλά κίνητρα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα να διαχειρίζεται ποικίλα θέματα, γνώση Η/Υ.
Επίσης απαιτείται τουλάχιστον 3τη εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω αντικείμενα:
- την αδειοδότηση ή αξιολόγηση μεγάλων/στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, ενδεικτικά σε θέματα Δασικά, Αρχαιολογίας, Περιβαλλοντικά, Χωροταξικά, Πολεοδομικά στους τομείς της Βιομηχανίας, της Ενέργειας, του Τουρισμού, των Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, του Εμπορίου
- τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση μεγάλων/στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων
- την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της σκοπιμότητας μεγάλων/στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων, τον έλεγχο υλοποίησης επενδυτικών έργων, τη διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων δημοσίων υπηρεσιών
- διαγωνιστικές διαδικασίες στο δημόσιο τομέα
- προώθηση, υποστήριξη και επικοινωνία επενδυτικών (μεγάλων/στρατηγικών) πολιτικών και σχεδίων
- διεθνές επενδυτικό περιβάλλον
Επιπλέον προσόντα είναι Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: SIM3@investingreece.gov.gr. Στο βιογραφικό σημείωμα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: Προσωπικά στοιχεία & στοιχεία επικοινωνίας, Σπουδές & Τίτλοι σπουδών, Γνωστική Επάρκεια  Ξένων Γλωσσών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Επαγγελματική εμπειρία και ειδική αναφορά σε εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της αιτούμενης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αναφορά σε ιδιότητα (θέση), χρόνο και διάρκεια κατοχής της, εργοδότη και περιγραφή του αντικειμένου εργασίας, Παρούσα εργασιακή κατάσταση, με αναφορά σε φορέα απασχόλησης (Δημόσιος Τομέας, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., κλπ), αλλά και σε μορφή της εργασιακής σχέσης (Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος, Σχέση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, κλπ).
Η προσκόμιση δικαιολογητικών που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα στοιχεία του βιογραφικού θα γίνεται κατόπιν προσκλήσεως της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατά περίπτωση διαδικασία απόσπασης. Πληροφορίες:
κα Αλίκη Μαυροειδή, τηλ. 210 3355700