Προγράμματα ΟΑΕΔ: ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ?

Προγράμματα ΟΑΕΔ: ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ?
-

-
οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό−
γραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση
-

Προγράμματα ΟΑΕΔ
-
Πληροφοριακό Έντυπο

Φ.Ε.Κ.

  1. http://www.oaed.gr/Repository/FI_2522.file
  2. http://www.oaed.gr/Repository/FI_2201.file
  3. http://www.oaed.gr/Pages/SN_1280.pg

-
ΤΑ 2 ΓΡΑΠΤΑ ΕΙΝΑΙ ή ήτο, ΕΚΕΙ: http://kouloglou-demetrios.posterous.com/200000 
ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ?
-

|\|οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό−
γραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση|\|

-
εφημερίδα τής κυβέρνησης τής ελληνικής δημοκρατίας
τεύχος δεύτερο
αριθμός φύλλου 72
28 ιανουαρίου 2011
-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρΦύλλου 7228 Ιανουαρίου 2011.
-
οκτώ (8) σελίδες
-

αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12
της υπ’ αριθμ. 19721/15−10−2010 Κ.Υ.Α., με τίτλο «Πρόγραμ−
μα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλη−
σης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη
διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»
(1656 Β), ώς ακολούθως:


-

«Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1. Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό−
γραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημέ−
νη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και
την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών
αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρ−
μοδιότητα του οποίου, υπάγεται η έδρα της επιχείρησης
επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

-

3. Διενέργεια ελέγχων
Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβο−
λή της επιχορήγησης, πραγματοποιείται επιτόπιος
έλεγχος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμό−
δια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου
να ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του
προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, έλεγχος
τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής
της αίτησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και
δεσμευόμενου προσωπικού, κατάσταση μισθοδοσίας
του προσωπικού κ.λπ).
-
«Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των εργο−
δοτών και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, 
θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Εν−
στάσεων. 
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του 
ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί 
η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της 
απόρριψης του αιτήματος από την Υπηρεσία. 
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ 
και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος 
του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύε−
ται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.»
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 19721/15−10−2010 Κ.Υ.Α., με 
τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλή−
ρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών ει−
σφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων 
εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα» (1656 Β), ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ&
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
«Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων
εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»
 (ΚΥΑ 26139/987/12-01-2011)

-

3. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις
του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

-
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΤΑΝ ΕΚΙΩ: [http://kouloglou-demetrios.posterous.com/200000]
-
οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρό−
γραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν
ηλεκτρονικά αίτηση
Προγράμματα ΟΑΕΔ: ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ?