Πρόσληψη ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ

το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων ΧΩΡΙΣ εμπειρία, {Εργατών ΔΕ (4)}
αίτηση από 25.11.2011 έως 1.12.2011
α) αυτοπροσώπως
β) με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
γ) ταχυδρομικώς
ώρες 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. γραφείο Γραμματείας Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Πολυγνώτου 10, 105 55 Πλάκα, Polygnotou 10, Athina 10555, Athina, Greece
Τηλ. 2103243427 E-Mail: ysma@culture.gr
Πρόσληψη ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ,
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).
το 40% θα καλυφθεί από υποψήφιους χωρίς εμπειρία
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ,
-

 1. http://koylogloyrezaidimitrios.wordpress.com/2011/11/25/το-40-θα-καλυφθεί-από-υποψήφιους-χωρίς-ε/
 2. http://kouloglou-demetrios.posterous.com/40-457
 3. http://kouloglourezaidemetrios.typepad.com/blog/2011/11/%CF%84%CE%BF-40-%CE%B8%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%88.html
 4. http://somecoursesnationwidetests.tumblr.com/post/13278417793/40
 5. http://doyleia.blogspot.com/2011/11/40-457_25.html
 6. http://koulogloudemet.livejournal.com/64832.html
 7. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/457%CE%9A%CE%93-%CE%98%CE%A9%CE%91
 8. http://www.scribd.com/doc/73695749/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97-457%CE%9A%CE%93-%CE%98%CE%A9%CE%91
 9. http://www.scribd.com/fullscreen/73695749?access_key=key-2olsb4ff6i2k6kd583m8

-
Πρόσληψη ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
-
Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης Αττική ΑΚΡΟΠΟΛΗ 457ΚΓ-ΘΩΑ
-

View Larger Map
-
Ειδικευμένων Εργατών ΔΕ (4), με εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα.

Ειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες ΔΕ, για την υποβοήθηση των αναστηλωτικών έργων,
-
Απολυτήριος τίτλος

 1. Γενικού Λυκείου 
 2. ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης 
 3. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
 4. ή Τεχνικού Λυκείου 
 5. ή Επαγγελματικού Λυκείου 
 6. ή εξαταξίου Γυμνασίου 
 7. ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

-
Αποδεδειγμένη εμπειρία
(τουλάχιστον 6μηνη)
συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
(όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ
και
αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων)
-
εμπειρία αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων
-
εμπειρία ΔΕΝ αφορά το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων
-
το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων ΧΩΡΙΣ εμπειρία
-
το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων ΧΩΡΙΣ εμπειρία, {Εργατών ΔΕ (4)}