προσληψη,προσληψεις,Από:25/11/2011 Έως:25/11/2011,ΜΕΣΩ diavgeia

προσληψη,προσληψεις,Από:25/11/2011 Έως:25/11/2011,ΜΕΣΩ diavgeia

- qQ\|·―§©


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 17:14:07ΑΔΑ: 457ΞΓ-ΛΒΡ
Είδος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 15:28:21ΑΔΑ: 457ΞΟΚΨΜ-ΝΟΨ
Είδος: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 15:01:52ΑΔΑ: 457Ξ9-Φ0Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 1 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 14:36:57ΑΔΑ: 457ΞΟΕΥΞ-26Τ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 14:16:01ΑΔΑ: 457Ξ9-ΓΑΤ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 14:00:59ΑΔΑ: 457ΞΟΛΙΚ-ΜΚ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 2 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:37:50ΑΔΑ: 457Ξ7Λ6-7Ν5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Ιλίου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:37:27ΑΔΑ: 457ΞΩΕΒ-Ε1Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:15:20ΑΔΑ: 457ΞΩΞΔ-Θ5Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Λήμνου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:14:41ΑΔΑ: 457ΞΩΛΘ-ΕΦΟ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Λήμνου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:11:44ΑΔΑ: 457ΞΩΛΘ-6ΓΔ
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:07:40ΑΔΑ: 457ΞΩ9Ξ-12Σ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Λήμνου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:07:13ΑΔΑ: 457ΞΩΛΘ-4ΧΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 3 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:06:02ΑΔΑ: 457ΞΩ1Π-ΞΜΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:05:36ΑΔΑ: 457ΞΩ9Ξ-9ΤΔ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Λήμνου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:02:58ΑΔΑ: 457ΞΩΛΘ-Φ54
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 13:02:30ΑΔΑ: 457ΞΩΨΚ-9ΥΓ
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 4 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 5 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 11:48:25ΑΔΑ: 457ΞΩΕ4-ΜΟ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 11:21:25ΑΔΑ: 457ΞΟΛΣΖ-Π71
Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 11:06:08ΑΔΑ: 457ΞΩΡ8-5Υ8
Είδος: ΔΑΠΑΝΗΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 6 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 10:48:54ΑΔΑ: 457Ξ9-ΘΕΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 10:46:19ΑΔΑ: 457Ξ9-ΝΤΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 10:41:40ΑΔΑ: 457Ξ9-40Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 7 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 10:40:49ΑΔΑ: 457ΞΩΞΔ-ΣΛ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 10:36:25ΑΔΑ: 457Ξ9-4ΧΦ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Φορεάς: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία: 25/11/2011 10:06:07ΑΔΑ: 457Ξ46914Γ-ΝΒΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 8 / 9

-


Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψη
Ημερομηνία: 25/11/2011 09:56:00ΑΔΑ: 457ΞΩΛ3-ΣΛΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Φορεάς: Δήμος Βόλου
Ημερομηνία: 25/11/2011 09:38:24ΑΔΑ: 457ΞΩ96-Ρ7Ν
Είδος: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 08:15:36ΑΔΑ: 457ΞΩΛ3-ΨΨΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 08:13:32ΑΔΑ: 457ΞΩΛ3-0Κ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 10 / 90Σελίδα: 9 / 9

-

Κριτήρια Αναζήτησης:

 • Από: 25/11/2011
 • Έως: 25/11/2011
 • Το Θέμα περιέχει: προσληψεις
Ημερομηνία: 25/11/2011 11:58:32ΑΔΑ: 457ΞΟΚΩ0-ΦΤΡ
Είδος: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝΛήψη Αρχείου
Ημερομηνία: 25/11/2011 11:26:53ΑΔΑ: 457Ξ469ΗΚΥ-1ΗΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΛήψη Αρχείου
Σύνολο: 2 / 2Σελίδα: 1 / 1
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/457%CE%9E%CE%9F%CE%9A%CE%A90-%CE%A6%CE%A4%CE%A1


 • ΑΔΑ457ΞΟΚΩ0-ΦΤΡ
 • Αριθμός Πρωτοκόλλου54/10.11.11
 • ΘέμαΠροσλήψεις μαθητών Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
 • Τελικός ΥπογράφωνΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ -
 • Ημερομηνία Απόφασης10/11/2011
 • Ημερομηνία Ανάρτησης25/11/2011 11:58:32
 • Είδος ΑπόφασηςΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
 • ΦορέαςΟ.ΣΥ. Α.Ε. - Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.
 • ΜονάδαΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ( Ο.ΣΥ. Α.Ε. )
 • Θεματική
  • Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ
 • ΑρχείοΛήψη ΑρχείουSHA-256: 952e893f502792d0db76088d716d03f01917ec2d5b7529b0cff6b662f29b29d8
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/find/since:2011-11-25/until:2011-11-25/subj:%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/from:10/limit:10