Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών - Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Σύγχρονη Αραβική Λογοτεχνία ή Σύγχρονη Αραβική Γλωσσολογία με ικανότητα διδασκαλίας της Αραβικής Γλώσσας ως Ξένης Γλώσσας»
Αναμένεται από τον υποψήφιο που θα εκλεγεί να αναλάβει την εποπτεία και την ανάπτυξη του προγράμματος Σπουδών όσον αφορά τη διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας. Η εμπειρία στη διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας σε διάφορα επίπεδα είναι απαραίτητη.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε υποψήφιους που προέρχονται από ξένες χώρες οι οποίοι κρίνονται ως οι καλύτεροι για διορισμό και εκλέγονται σε θέση ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα που απαιτείται για σκοπούς διδασκαλίας, προσφέρεται διορισμός με ισχύ έναρξης κατά ανώτατο όριο μέχρι δύο χρόνια, μέχρι να διαπιστωθεί η ελληνομάθειά τους.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €57.694,26 - €77.811,11
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48.723,61 - €71.358,82
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011, τα ακόλουθα:
I Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II Βιογραφικό Σημείωμα (6 αντίγραφα).
III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 6 αντίγραφα).
IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (6 αντίγραφα).
V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (6 αντίγραφα).
VI Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους.
Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Τ.Θ.20537
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 22894158/4155
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 2:00 μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2011. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 06 Ιανουαρίου 2012 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 30 Δεκεμβρίου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894158/4155), στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (γραμματεία: 00357 22893950), ή Καθηγητή Martin Strohmeier, Πρόεδρο του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (00357 22893951, email: m.strohmeier@ucy.ac.cy)