Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, prokirikseis_48


Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, prokirikseis_48Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ
Ξεκινούν στις 26 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που είχε προαναγγείλει με προηγούμενο άρθρο το Diorismos.gr (προσλήψεις 100 ατόμων στην εταιρεία «ΗΔΙΚΑ A.E.»). Συγκεκριμένα η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα προσλάβει εκατό (100) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:
ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητα S/W 25 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W 3 θέσεις
ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών 2 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 10 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητα S/W 15 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W 5 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Προγραμματιστών 10 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 10 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 14 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 2 θέσεις
ΥΕ Επιμελητών - Φυλάκων 3 θέσεις
ΥΕ Κλητήρων 1 θέση
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 , μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού, τ.κ. 117 45 Ν. Κόσμος- Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., υπόψιν κ. Μ. Παπουτσή, (τηλ.επικοινωνίας: 213 2168201).
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 26/7/2011 έως και 4/8/2011. Αναλυτικά τα έντυπα και ολόκληρη η προκήρυξη δίνονται στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. και στο www.idika.gr.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει:
Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για το Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη.  Απαραίτητο προσόν η κατοχή τίτλου ειδικότητας παθολογίας με εξειδίκευση στην διαβητολογία τουλάχιστον από 3ετίας.

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για το Εξωτερικό Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος – Καρδιακής Αποκατάστασης με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη.  Απαραίτητο προσόν η κατοχή τίτλου ειδικότητας καρδιολογίας με αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε ιατρείο καρδιακής αποκατάστασης - διακοπής καπνίσματος.
Απαραίτητα προσόντα επίσης είναι:
i. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ii. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή/και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
iii. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
iv. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν) :
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστή απήχησης (impact factor).
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του. Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει θέση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά τον διορισμό του.
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως τους όρους της σύμβασης.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα – τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.  Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και σε CD.


Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης:
Μία (1) θέση Διευθυντή Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος, με διάρκεια σύμβασης τέσσερα (4) έτη. Απαραίτητα προσόντα είναι:
i. Κατοχή τίτλου ειδικότητας τουλάχιστον από 10ετίας
ii. Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ (ή αντίστοιχη του εξωτερικού) ή Υποδιευθυντή ή Διευθυντή σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία
Μία (1) θέση Υποδιευθυντή του Α΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος & Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη. Απαραίτητα προσόντα είναι:
i. Κατοχή τίτλου ειδικότητας θωρακοχειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και καρδιάς/πνευμόνων τουλάχιστον από 5ετίας καθώς και στην εμφύτευση συσκευών υποβοήθησης της καρδιακής λειτουργίας
ii. Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ (ή αντίστοιχη του εξωτερικού) σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία

Μία (1) θέση Καρδιολόγου Επιμελητή Β΄, με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη με αντικείμενο την Γενική Καρδιολογία – Καρδιακή Ανεπάρκεια. Απαραίτητο προσόν είναι η κατοχή τίτλου ειδικότητας.

Μία (1) θέση Ιατρού Επιμελητή Β΄ για την Παιδοκαρδιολογική/ Παιδοκαρδιοχειρουργική ΜΕΘ, με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη.  Απαραίτητα προσόντα είναι:
i. Κατοχή τίτλου μιας εκ των ειδικοτήτων: χειρουργικής θώρακα, αναισθησιολογίας, καρδιολογίας, παιδιατρικής
ii. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Εντατική Θεραπεία Παίδων – Νεογνών και ιδιαίτερα σε Παιδοκαρδιοχειρουργική – Παιδοκαρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του εσωτερικού ή του εξωτερικού
Για όλες τις παραπάνω θέσεις, απαραίτητα προσόντα είναι επίσης:
i. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ii. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή/και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
iii. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
iv. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν) :
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστή απήχησης (impact factor).
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του. Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει θέση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά τον διορισμό του.
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως τους όρους της σύμβασης.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα – τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.  Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και σε CD.
Θέσεις εργασίας στην Κύπρο
1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομική».
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx
Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €56,905.42 - €76,747.19
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - από τα ακόλουθα:
Ι Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).
II Βιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα).
III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 2 αντίγραφα).
IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).
V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).
VI Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να συμπεριλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο (2 αντίγραφα).

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011,
τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 22894155/4158,
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Αυγούστου 2011. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22 Αυγούστου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894155/4158) ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636).
2. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Αξιοποίηση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων στη Φυτική Παραγωγή, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροοικολογία Φυτών»
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/Qualifications/
Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Καθηγητής                                            (Κλίμακα Α15 – Α16)                           € 69.147 – € 89.882
Αναπληρωτής Καθηγητής                  (Κλίμακα Α14 – Α15)                           € 60.985 – € 83.143
Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των €6.834 το χρόνο  σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
(Ι)    Σε έντυπη μορφή
Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής  (2 αντίγραφα)
Βιογραφικό Σημείωμα -  στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα  (2 αντίγραφα)
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα)
Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα)
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα)
Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)
Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ΙΙ)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες,τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)
Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002466.
3. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα.                
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ακτομηχανική»
Μία θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Τεχνική της Κυκλοφορίας»
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx
Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής  (Κλίμακα Α13-Α14)   €56,905.42 - €76,747.19
Λέκτορας               (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011, από τα ακόλουθα:
I Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II Βιογραφικό Σημείωμα.          
III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή   μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις). IV Κατάλογο δημοσιεύσεων.
V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
VI Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στους ψηφιακούς δίσκους.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να τους ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν  στο Πανεπιστήμιο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
Υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση και στις δύο ειδικότητες, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την κάθε ειδικότητα, επισυνάπτοντας για κάθε μια (αίτηση) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Ι μέχρι VI.
Αιτήσεις και στοιχεία που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Υποψήφιος για τον οποίο έχουν ήδη σταλεί συστατικές τα προηγούμενα τρία χρόνια, έχει την επιλογή να ζητήσει με τη νέα του αίτηση να χρησιμοποιήσει η Ειδική Επιτροπή τις επιστολές αυτές.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
 Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
 Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Πανεπιστημιούπολη
 Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
 Τ.Θ. 20537
 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
 Τηλ.: 22894158/4155
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2011.  Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 03 Οκτωβρίου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 26 Σεπτεμβρίου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών.   Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 00357 22894158/4155) ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (00357 22892200)

Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών.
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Πληροφορικής ως εξής:
Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα, τηλ.: 26610-87760/87761), αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος κατάθεσης της υποψηφιότητας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.( ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) ,ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με δύο [2] οδηγούς σχολικών λεωφορείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
-Δίπλωμα κατάλληλο για οδήγηση σχολικού λεωφορείου
-Τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου
-Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 40 ετών
Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία, θα ληφθεί υπόψη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην υπεύθυνη του Κέντρου κ. Τσίλικα Αγγέλα στο τηλ. 210-3203143
Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν και να πρωτοκολληθούν έως 5/8/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Γραμματεία του Προσχολικού Κέντρου (Χαραυγής και Σαρανταπόρου 80 Χαλάνδρι)


Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Νεάπολης έχοντας υπ' όψιν τον εσωτερικό κανονισμό της Επιχείρησης, πρόκειται να προσλάβει καθηγητές για το Ωδείο της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και του Μουσικού ΚΔΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις παρακάτω ειδικότητες.
1.Πιάνο
2. Αρμόνιο
3. Ακορντεόν
4.Κλασική κιθάρα
5. Ηλεκτρική κιθάρα
6. Ακουστική κιθάρα
7. Ηλεκτρικό μπάσο
8. Βιολί
9. Βιόλα
10. Βιολοντσέλο
11. Μπουζούκι
12. Φλογέρα
13. Φλάουτο
14. Κλαρινέτο
15.Σαξόφωνο
16. Τρομπέτα
17. Τρομπόνι
18. Τούμπα
19. Ντραμς
20.Κλασικά κρουστά
21. Βυζαντινή μουσική
22. Μουσική τεχνολογία
23.Μουσική προπαίδεια
24. Θεωρία της μουσικής
25. Χορωδία
26. Φιλαρμονική
27. Μονωδία-Τραγούδι
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία .δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) και για την αξιολόγησή τους θα ληφθεί υπόψη:-Η κατοχή σχετικών τίτλων εκπαίδευσης-Η εντοπιότητα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2011, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΔΕΔΗΝ. (περιοχή Στρεμπενιώτη) Νεάπολη. Τηλ. επικοινωνίας 2310 639385,2310 671100 (εσωτ. 169) κα. Οικονομίδου από 9.00 π.μ -14.00 μ.μ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση
2.Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
3.Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών
4.Βεβαίωση προϋπηρεσίας
5.Βιογραφικό σημείωμα
"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β' "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" με γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.

                                  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 48/08.07.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδασκόντων κατόχων διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, στο πλαίσιο του Τακτικού Προϋπολογισμού και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις στο Τμήμα, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, στα παρακάτω μαθήματα: (Στην παρένθεση αναγράφονται Διδακτικές Μονάδες Παραδόσεων/Διδακτικές Μονάδες Πρακτικής Άσκησης/Σύνολο Διδακτικών Μονάδων):
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (2/2/4)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΧΗΜΕΙΑ Ι (3/1/4)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Ι (3/0/3)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ: Μέταλλα, Κεραμικά και Ύαλοι (4/0/4)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (3/0/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (3/0/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (0/2/2)
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (2/1/3)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ (1/2/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VI ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι (2/1/3)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (2/2/4)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (3/1/4)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ (3/0/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ V ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2/1/3)
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/1/3)
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (2/1/3)
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΙ (2/1/3)
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (2/1/3)
ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ (2/1/3)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ (2/1/3)

Παρακαλούνται όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (τηλ. 2610 997554) του Πανεπιστημίου Πατρών για πληροφορίες των σχετικών δικαιολογητικών και την υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι 12.09.2011. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscisecr@upatras.gr είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση:Τμήμα Επιστήμης των Υλικών(Υπ’ όψιν κας Μ. Σκαπέρδα – Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών) Πανεπιστήμιο Πατρών 26504 Πάτρα ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση.  Πληροφορίες και στον Ιστότοπο του Τμήματος: http://www.matersci.upatras.gr/


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει

την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Γεωλογίας, β) Χημικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και ε) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία-Ηφαιστειολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011  τ.Γ.’

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011  τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλιακά θερμικά συστήματα: Απορρόφηση και μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια-Ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανική σε μίκρο-μάκρο-κλίμακα: κυτταρομηχανική και εμβιομηχανική της εργασίας».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 490/21-7-2011  τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 491/21-7-2011  τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Νου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011  τ.Γ.’

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011  τ.Γ.’
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   22-9-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία  των  Τμημάτων:


α) Γεωλογίας:                                                                         τηλ.:    2610-997922, 2610-997590,
e-mail: nanlampr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

β) Χημικών Μηχανικών:                                                           τηλ.:    2610-997580, 2610-969502,
e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

γ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: τηλ.:    2610-969401, 2610-969400,
e-mail: avasilak@upatras.gr
Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

δ) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: τηλ.:    2610-996939, 2610-996941,
e-mail: rodopoulos@ceid.upatras.gr,
           sprodis@upatras.gr
Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

ε) Φιλοσοφίας:                                                                       τηλ.:    2610-997155, 2610-969386,
e-mail: philosophy@upatras.gr,
Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr
"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων" και "Δημόσια Οικονομική", αντίστοιχα"
Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τετάρτη 31 Aυγούστου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-82.03.303


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται να προσληφθούν διδάσκοντες βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
Αρχές Κοινωνιολογίας
Αρχές Πολιτικής Επιστήμης
Οικονομική Γεωγραφία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
Αγροτική Οικονομική
Οικονομική Κοινωνιολογία
Επιχειρηματικότητα
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τετάρτη 31 Aυγούστου 2011.
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980) και θα λαμβάνουν τις αποδοχές τής αντίστοιχης βαθμίδας ΔΕΠ στην οποία ανταποκρίνονται τα προσόντα τους, αν πρόκειται για πλήρη απασχόληση.
Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο             τηλέφωνο 210-82.03.303
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων:
Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας-Τεχνητή Όραση».
Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών»
Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νομικό Περιβάλλον στην Κοινωνία της Πληροφορίας με έμφαση στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»

Πληροφορίες: κα Ειρ. Γραμματικού, τηλ.: 2273082026, fax: 2273082009, email: rena@aegean.gr

Οι παραπάνω προκηρύξεις  των θέσεων  ΔΕΠ δημοσιεύθηκαν  στο ΦΕΚ 455/13.07.2011 τ. Γ’ καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/jobs.htm

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 23η/09/2011.

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
   ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ανακοινώνει:
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Πάτμος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2527/97)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται κατά σειρά οι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Πάτμου. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας, στη δ/νση Χώρα Πάτμος ΤΚ 85500, αρμόδια Κάππου Αναστασία, τηλ 2247360316, εντός  προθεσμίας 29-7-2011 μέχρι 8-8-2011.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από: α) ΚΕΠ Πάτμου, β)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Πάτμου.

                                 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 25/08.06.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 και εφ’ όσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Μαθηματικές και Ποσοτικές Μέθοδοι (JEL classification code C)
Μικροοικονομική (JEL classification code D)
Μακροοικονομική (JEL classification code E)
Χρηματοοικονομική (JEL classification code G)
Οικονομική της Εργασίας (JEL classification code J)
Διοίκηση και Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική (JEL
     classification  code M)
Αστική και Περιφερειακή Οικονομική (JEL classification code R)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 02.09.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας, τηλ. 2610 969983, 969960, e-mail: www.econ-secr@upatras.gr,  Ιστότοπος:http://www.econ.upatras.gr/
                                  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 25/08.06.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 και εφ’ όσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Μαθηματικές και Ποσοτικές Μέθοδοι (JEL classification code C)
Μικροοικονομική (JEL classification code D)
Μακροοικονομική (JEL classification code E)
Χρηματοοικονομική (JEL classification code G)
Οικονομική της Εργασίας (JEL classification code J)
Διοίκηση και Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική (JEL
     classification  code M)
Αστική και Περιφερειακή Οικονομική (JEL classification code R)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 02.09.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας, τηλ. 2610 969983, 969960, e-mail: www.econ-secr@upatras.gr,  Ιστότοπος:http://www.econ.upatras.gr/

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακή προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή εξήντα (60) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών). Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από:

- Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών,
- Διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών και
- Διπλωματούχους Πλοίαρχους και Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.

H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια»  (diavgeia.gov.gr) από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΟΕΚ Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο, τηλ. 2104191546) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι και την  05-08-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Εκπαίδευσης, τμήμα Α΄ Προγραμματισμού  (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).

Μ  Ε  Τ  Α  Τ  Α  Ξ  Ε  Ι  Σ
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή κρατικά ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ ως εξής:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2) ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1) ΘΕΣΗ
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3821109 και 210-3806668.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Συλλόγου (Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από 01/07/2011 και λήγει στις 01/09/2011Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :
α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους  ή από προηγούμενη μετάταξη.
Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων  θέσεων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με το  Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε  και ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα  Κατάστασης  Προσωπικού,   Αγ.   Κων/νου   8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα  δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 210-5215285, 287, 288 και 284.


Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, prokirikseis_48, http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=5175647Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=5175647
-
Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, prokirikseis_48


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ
Ξεκινούν στις 26 Ιουλίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που είχε προαναγγείλει με προηγούμενο άρθρο το Diorismos.gr (προσλήψεις 100 ατόμων στην εταιρεία «ΗΔΙΚΑ A.E.»). Συγκεκριμένα η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα προσλάβει εκατό (100) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:
ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητα S/W 25 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W 3 θέσεις
ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών 2 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 10 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητα S/W 15 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W 5 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Προγραμματιστών 10 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ - ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 10 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 14 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 2 θέσεις
ΥΕ Επιμελητών - Φυλάκων 3 θέσεις
ΥΕ Κλητήρων 1 θέση
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 , μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού, τ.κ. 117 45 Ν. Κόσμος- Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., υπόψιν κ. Μ. Παπουτσή, (τηλ.επικοινωνίας: 213 2168201).
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 26/7/2011 έως και 4/8/2011. Αναλυτικά τα έντυπα και ολόκληρη η προκήρυξη δίνονται στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. και στο www.idika.gr.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει:
Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για το Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη.  Απαραίτητο προσόν η κατοχή τίτλου ειδικότητας παθολογίας με εξειδίκευση στην διαβητολογία τουλάχιστον από 3ετίας.

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για το Εξωτερικό Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος – Καρδιακής Αποκατάστασης με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη.  Απαραίτητο προσόν η κατοχή τίτλου ειδικότητας καρδιολογίας με αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε ιατρείο καρδιακής αποκατάστασης - διακοπής καπνίσματος.
Απαραίτητα προσόντα επίσης είναι:
i. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ii. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή/και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
iii. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
iv. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν) :
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστή απήχησης (impact factor).
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του. Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει θέση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά τον διορισμό του.
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως τους όρους της σύμβασης.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα – τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.  Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και σε CD.


Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης:
Μία (1) θέση Διευθυντή Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος, με διάρκεια σύμβασης τέσσερα (4) έτη. Απαραίτητα προσόντα είναι:
i. Κατοχή τίτλου ειδικότητας τουλάχιστον από 10ετίας
ii. Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ (ή αντίστοιχη του εξωτερικού) ή Υποδιευθυντή ή Διευθυντή σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία
Μία (1) θέση Υποδιευθυντή του Α΄ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος & Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη. Απαραίτητα προσόντα είναι:
i. Κατοχή τίτλου ειδικότητας θωρακοχειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και καρδιάς/πνευμόνων τουλάχιστον από 5ετίας καθώς και στην εμφύτευση συσκευών υποβοήθησης της καρδιακής λειτουργίας
ii. Προϋπηρεσία σε θέση Επιμελητή Α΄ (ή αντίστοιχη του εξωτερικού) σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή εξωτερικού, τουλάχιστον επί 3ετία

Μία (1) θέση Καρδιολόγου Επιμελητή Β΄, με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη με αντικείμενο την Γενική Καρδιολογία – Καρδιακή Ανεπάρκεια. Απαραίτητο προσόν είναι η κατοχή τίτλου ειδικότητας.

Μία (1) θέση Ιατρού Επιμελητή Β΄ για την Παιδοκαρδιολογική/ Παιδοκαρδιοχειρουργική ΜΕΘ, με διάρκεια σύμβασης τρία (3) έτη.  Απαραίτητα προσόντα είναι:
i. Κατοχή τίτλου μιας εκ των ειδικοτήτων: χειρουργικής θώρακα, αναισθησιολογίας, καρδιολογίας, παιδιατρικής
ii. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην Εντατική Θεραπεία Παίδων – Νεογνών και ιδιαίτερα σε Παιδοκαρδιοχειρουργική – Παιδοκαρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του εσωτερικού ή του εξωτερικού
Για όλες τις παραπάνω θέσεις, απαραίτητα προσόντα είναι επίσης:
i. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ii. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή/και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
iii. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
iv. Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου εργασίας του
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά (εις τετραπλούν) :
Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας, συνοδευόμενο από αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε.
Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, όπως επίσης και κατάλογο των αναφορών των εργασιών τους από άλλους συγγραφείς (citation index), καθώς και υπολογισμό του συντελεστή απήχησης (impact factor).
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού και όλων των τίτλων σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και του τίτλου κατοχής διδακτορικής διατριβής), βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου ειδικότητας, άδειας άσκησης επαγγέλματος, ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές του ή την εργασία του. Για όσους υποψηφίους δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική, απαιτείται πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει θέση σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα μετά τον διορισμό του.
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί απαρεγκλίτως τους όρους της σύμβασης.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα – τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011.  Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και σε CD.
Θέσεις εργασίας στην Κύπρο
1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Χρηματοοικονομική».
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx
Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €56,905.42 - €76,747.19
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - από τα ακόλουθα:
Ι Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).
II Βιογραφικό Σημείωμα (2 αντίγραφα).
III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις - 2 αντίγραφα).
IV Κατάλογο δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).
V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).
VI Πιστοποιημένα αντίγραφα των πτυχίων και διπλωμάτων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να συμπεριλαμβάνονται στον ψηφιακό δίσκο (2 αντίγραφα).

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011,
τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 22894155/4158,
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Αυγούστου 2011. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Αυγούστου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22 Αυγούστου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894155/4158) ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (00357 22893605/3650/3636).
2. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής με εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές: Αξιοποίηση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων στη Φυτική Παραγωγή, Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροοικολογία Φυτών»
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:  http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/departments/Qualifications/ 
Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική.  Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Καθηγητής                                            (Κλίμακα Α15 – Α16)                           € 69.147 – € 89.882
Αναπληρωτής Καθηγητής                  (Κλίμακα Α14 – Α15)                           € 60.985 – € 83.143
Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου μπορεί να εγκρίνει την καταβολή ειδικού επιδόματος μέχρι του ποσού των €11.960 το χρόνο σε όσους εκλέγονται στη θέση Καθηγητή και μέχρι του ποσού των €6.834 το χρόνο  σε όσους εκλέγονται στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2012 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
(Ι)    Σε έντυπη μορφή
Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής  (2 αντίγραφα)
Βιογραφικό Σημείωμα -  στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα  (2 αντίγραφα)
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα)
Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα)
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα)
Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)
Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ΙΙ)   Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες,τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)
Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο +357 25002466.
3. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει δυο (2) θέσεις στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα.                  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μία θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Ακτομηχανική»
Μία θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Τεχνική της Κυκλοφορίας»
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx
Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψήφιου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής  (Κλίμακα Α13-Α14)   €56,905.42 - €76,747.19
Λέκτορας               (Κλίμακα Α12-Α13) €48,057.36 - €70,383.17
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (CD) σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011, από τα ακόλουθα:
I Επιστολή στην οποία να φαίνεται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II Βιογραφικό Σημείωμα.            
III Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή   μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις). IV Κατάλογο δημοσιεύσεων.
V Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
VI Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στους ψηφιακούς δίσκους.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές πανεπιστημίου να αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να τους ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν  στο Πανεπιστήμιο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
Υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση και στις δύο ειδικότητες, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την κάθε ειδικότητα, επισυνάπτοντας για κάθε μια (αίτηση) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Ι μέχρι VI.
Αιτήσεις και στοιχεία που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Υποψήφιος για τον οποίο έχουν ήδη σταλεί συστατικές τα προηγούμενα τρία χρόνια, έχει την επιλογή να ζητήσει με τη νέα του αίτηση να χρησιμοποιήσει η Ειδική Επιτροπή τις επιστολές αυτές.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην:
 Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
 Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Πανεπιστημιούπολη
 Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
 Τ.Θ. 20537
 1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
 Τηλ.: 22894158/4155
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 2:00μ.μ ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2011.  Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι τις 03 Οκτωβρίου 2011 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 26 Σεπτεμβρίου 2011), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 15/08/2011 μέχρι και 19/08/2011 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών.   Κατά συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 00357 22894158/4155) ή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (00357 22892200)

Προκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών.
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Πληροφορικής ως εξής:
Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών
Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα, τηλ.: 26610-87760/87761), αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος κατάθεσης της υποψηφιότητας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 26 Σεπτεμβρίου 2011.

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.( ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ) ,ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με δύο [2] οδηγούς σχολικών λεωφορείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
-Δίπλωμα κατάλληλο για οδήγηση σχολικού λεωφορείου
-Τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου
-Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 40 ετών
Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία, θα ληφθεί υπόψη
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην υπεύθυνη του Κέντρου κ. Τσίλικα Αγγέλα στο τηλ. 210-3203143
Οι αιτήσεις, με συνημμένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν και να πρωτοκολληθούν έως 5/8/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Γραμματεία του Προσχολικού Κέντρου (Χαραυγής και Σαρανταπόρου 80 Χαλάνδρι)


Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Νεάπολης έχοντας υπ' όψιν τον εσωτερικό κανονισμό της Επιχείρησης, πρόκειται να προσλάβει καθηγητές για το Ωδείο της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης και του Μουσικού ΚΔΑΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις παρακάτω ειδικότητες.
1.Πιάνο
2. Αρμόνιο
3. Ακορντεόν
4.Κλασική κιθάρα
5. Ηλεκτρική κιθάρα
6. Ακουστική κιθάρα
7. Ηλεκτρικό μπάσο
8. Βιολί
9. Βιόλα
10. Βιολοντσέλο
11. Μπουζούκι
12. Φλογέρα
13. Φλάουτο
14. Κλαρινέτο
15.Σαξόφωνο
16. Τρομπέτα
17. Τρομπόνι
18. Τούμπα
19. Ντραμς
20.Κλασικά κρουστά
21. Βυζαντινή μουσική
22. Μουσική τεχνολογία
23.Μουσική προπαίδεια
24. Θεωρία της μουσικής
25. Χορωδία
26. Φιλαρμονική
27. Μονωδία-Τραγούδι
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία .δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) και για την αξιολόγησή τους θα ληφθεί υπόψη:-Η κατοχή σχετικών τίτλων εκπαίδευσης-Η εντοπιότητα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2011, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΔΕΔΗΝ. (περιοχή Στρεμπενιώτη) Νεάπολη. Τηλ. επικοινωνίας 2310 639385,2310 671100 (εσωτ. 169) κα. Οικονομίδου από 9.00 π.μ -14.00 μ.μ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση
2.Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
3.Επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών
4.Βεβαίωση προϋπηρεσίας
5.Βιογραφικό σημείωμα
"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β' "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" με γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 48/08.07.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις διδασκόντων κατόχων διδακτορικού διπλώματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80, στο πλαίσιο του Τακτικού Προϋπολογισμού και εφόσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις στο Τμήμα, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, στα παρακάτω μαθήματα: (Στην παρένθεση αναγράφονται Διδακτικές Μονάδες Παραδόσεων/Διδακτικές Μονάδες Πρακτικής Άσκησης/Σύνολο Διδακτικών Μονάδων):
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (2/2/4)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΧΗΜΕΙΑ Ι (3/1/4)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Ι (3/0/3)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ: Μέταλλα, Κεραμικά και Ύαλοι (4/0/4)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (3/0/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (3/0/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (0/2/2)
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (2/1/3)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ (1/2/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VI ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι (2/1/3)
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (2/2/4)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (3/1/4)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΙΙ (3/0/3)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IV ΦΥΣΙΚΗΣ (0/1/1)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ V ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (0/1/1)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2/1/3)
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2/1/3)
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (2/1/3)
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΙ (2/1/3)
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (2/1/3)
ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ (2/1/3)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ (2/1/3)

Παρακαλούνται όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (τηλ. 2610 997554) του Πανεπιστημίου Πατρών για πληροφορίες των σχετικών δικαιολογητικών και την υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι 12.09.2011. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscisecr@upatras.gr είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση:Τμήμα Επιστήμης των Υλικών(Υπ’ όψιν κας Μ. Σκαπέρδα – Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών) Πανεπιστήμιο Πατρών 26504 Πάτρα ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση. Πληροφορίες και στον Ιστότοπο του Τμήματος: http://www.matersci.upatras.gr/


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Προκηρυσσει

την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Γεωλογίας, β) Χημικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και ε) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία-Ηφαιστειολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011 τ.Γ.’

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011 τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλιακά θερμικά συστήματα: Απορρόφηση και μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια-Ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011 τ.Γ.’

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανική σε μίκρο-μάκρο-κλίμακα: κυτταρομηχανική και εμβιομηχανική της εργασίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 490/21-7-2011 τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 491/21-7-2011 τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Νου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011 τ.Γ.’

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011 τ.Γ.’
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 22-9-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία των Τμημάτων:


α) Γεωλογίας: τηλ.: 2610-997922, 2610-997590,
e-mail: nanlampr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

β) Χημικών Μηχανικών: τηλ.: 2610-997580, 2610-969502,
e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

γ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: τηλ.: 2610-969401, 2610-969400,
e-mail: avasilak@upatras.gr
Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

δ) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: τηλ.: 2610-996939, 2610-996941,
e-mail: rodopoulos@ceid.upatras.gr,
sprodis@upatras.gr
Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

ε) Φιλοσοφίας: τηλ.: 2610-997155, 2610-969386,
e-mail: philosophy@upatras.gr,
Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr
"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων" και "Δημόσια Οικονομική", αντίστοιχα"
Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τετάρτη 31 Aυγούστου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-82.03.303


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται να προσληφθούν διδάσκοντες βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
Αρχές Κοινωνιολογίας
Αρχές Πολιτικής Επιστήμης
Οικονομική Γεωγραφία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
Αγροτική Οικονομική
Οικονομική Κοινωνιολογία
Επιχειρηματικότητα
Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τετάρτη 31 Aυγούστου 2011.
Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980) και θα λαμβάνουν τις αποδοχές τής αντίστοιχης βαθμίδας ΔΕΠ στην οποία ανταποκρίνονται τα προσόντα τους, αν πρόκειται για πλήρη απασχόληση.
Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-82.03.303
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων:
Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας-Τεχνητή Όραση».
Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών»
Μίας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νομικό Περιβάλλον στην Κοινωνία της Πληροφορίας με έμφαση στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»

Πληροφορίες: κα Ειρ. Γραμματικού, τηλ.: 2273082026, fax: 2273082009, email: rena@aegean.gr

Οι παραπάνω προκηρύξεις των θέσεων ΔΕΠ δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 455/13.07.2011 τ. Γ’ καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/jobs.htm

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 23η/09/2011.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ανακοινώνει:
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Πάτμος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2527/97)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται κατά σειρά οι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Πάτμου. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στη δ/νση Χώρα Πάτμος ΤΚ 85500, αρμόδια Κάππου Αναστασία, τηλ 2247360316, εντός προθεσμίας 29-7-2011 μέχρι 8-8-2011.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από: α) ΚΕΠ Πάτμου, β)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 25/08.06.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 και εφ’ όσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Μαθηματικές και Ποσοτικές Μέθοδοι (JEL classification code C)
Μικροοικονομική (JEL classification code D)
Μακροοικονομική (JEL classification code E)
Χρηματοοικονομική (JEL classification code G)
Οικονομική της Εργασίας (JEL classification code J)
Διοίκηση και Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική (JEL
classification code M)
Αστική και Περιφερειακή Οικονομική (JEL classification code R)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 02.09.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας, τηλ. 2610 969983, 969960, e-mail: www.econ-secr@upatras.gr, Ιστότοπος:http://www.econ.upatras.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ' αριθμ. 25/08.06.2011 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ./τος 407/80 και εφ’ όσον υπάρξουν οι σχετικές πιστώσεις, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Μαθηματικές και Ποσοτικές Μέθοδοι (JEL classification code C)
Μικροοικονομική (JEL classification code D)
Μακροοικονομική (JEL classification code E)
Χρηματοοικονομική (JEL classification code G)
Οικονομική της Εργασίας (JEL classification code J)
Διοίκηση και Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική (JEL
classification code M)
Αστική και Περιφερειακή Οικονομική (JEL classification code R)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε., να υποβάλλουν, μέχρι 02.09.2011, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας, τηλ. 2610 969983, 969960, e-mail: www.econ-secr@upatras.gr, Ιστότοπος:http://www.econ.upatras.gr/

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακή προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή εξήντα (60) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών-γυναικών). Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από:

- Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών,
- Διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών και
- Διπλωματούχους Πλοίαρχους και Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη.
 
H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου  Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια»  (diavgeia.gov.gr) από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠτΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΟΕΚ Α΄ (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο, τηλ. 2104191546) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, μέχρι και την  05-08-2011 (ώρες: 08:00-14:00) στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Εκπαίδευσης, τμήμα Α΄ Προγραμματισμού  (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 018, ισόγειο).

Μ Ε Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή κρατικά ΝΠΙΔ ή ΔΕΚΟ ως εξής:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (2) ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1) ΘΕΣΗ
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-3821109 και 210-3806668.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Συλλόγου (Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από 01/07/2011 και λήγει στις 01/09/2011Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικός (ειδικότητας ηλεκτρολόγου), της Δ/νσης Τεχνικής & Στέγασης , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία μετάταξης έχουν :
α) Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., 
β) Οι τακτικοί υπάλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη από το διορισμό τους ή από τη πρόσληψή τους  ή από προηγούμενη μετάταξη.
Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη των προκηρυσσόμενων  θέσεων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με το  Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε  και ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας και άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος

Καλούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γενική Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών, Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού, Τμήμα  Κατάστασης  Προσωπικού,   Αγ.   Κων/νου   8, Τ.Κ. 102 41 Αθήνα, από 8/7/2011 – 9/8/2011, τα  δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικ/κού Προσ/κού στα τηλέφωνα 210-5215285, 287, 288 και 284.


Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, prokirikseis_48, http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=5175647Περιλήψεις Προκηρύξεων ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Δημοσίων Φορέων, http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?id=5175647
-