πρόσληψη ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρόσληψη ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
-

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
   ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ανακοινώνει:
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων  
101 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Πάτμος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 2  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα  
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2527/97)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται κατά σειρά οι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Πάτμου. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη  της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας, στη δ/νση Χώρα Πάτμος ΤΚ 85500, αρμόδια Κάππου Αναστασία, τηλ 2247360316, εντός  προθεσμίας 29-7-2011 μέχρι 8-8-2011.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από: α) ΚΕΠ Πάτμου, β)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Πάτμου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ανακοινώνει:
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Πάτμος ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 2527/97)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται κατά σειρά οι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Πάτμου. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στη δ/νση Χώρα Πάτμος ΤΚ 85500, αρμόδια Κάππου Αναστασία, τηλ 2247360316, εντός προθεσμίας 29-7-2011 μέχρι 8-8-2011.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από: α) ΚΕΠ Πάτμου, β)Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου.