prokirikseis_Τεύχος _tefxos_35


prokirikseis_Τεύχος _tefxos_35

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, Επιμελητή Β΄, για το Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20-4-2011 έως και 9-5-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Τέρμα Σεμερτζίδη, Τ.Κ. 581 00. Πληροφορίες: τηλ. 23823-50604.

2. Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Επιμελητή Β΄.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 29-4-2011 έως και 18-5-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Αλ. Συμεωνίδη 2, Τ.Κ. 540 07, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: τηλ. 2310-898155.

3. Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου “Ανάπτυξη περιεχομένου Ψηφιακών Βοηθημάτων και λειτουργία της Υπηρεσίας” της Πράξης “Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων”», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ως εξής:
- Μία (1) θέση Επιστήμονα Ανάπτυξης Υλικού Βιντεοδιαλέξεων, χρονικής διάρκειας σύμβασης πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της πράξης.
- Μία (1) θέση Επιστήμονα Ανάπτυξης Διαδραστικών Πολυμεσικών Εφαρμογών, χρονικής διάρκειας σύμβασης πέντε (5) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της πράξης.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 06/05/2011 με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν ιδιοχείρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Υπόψη: κου Βλαχόπουλου Βασίλειου / Τμήμα Προσωπικού / Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (με την ένδειξη: «Προκήρυξη Δ336_19-04-2011_TEG»)
Διεύθυνση: Ν. Καζαντζάκη / 26504 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610960441 & 2610960300, fax : 2610960392
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Βασίλη Βλαχόπουλο, τηλ: 2610 960300, fax: 2610 960490, e-mail: vlahop@cti.gr.

4. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, προκηρύσσει την πλήρωση τριάντα (30) συνολικά θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, για την μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 άνω, κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης, ως εξής:
- Θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων : δύο (2).
- Θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων : μία (1).
- Θέση ΠΕ Πληροφορικής : μία (1).
- Θέση ΠΕ Γυμναστών: μία (1).
- Θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: δύο (2).
- Θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών: μία (1).
- Θέση ΤΕ Επισκεπτών-τριών: μία (1).
- Θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών-τριών: δύο (2).
- Θέσεις ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών: έξι (6).
- Θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών: οκτώ (8).
- Θέσεις ΔΕ Οδηγών: δύο (2).
- Θέσεις ΔΕ Γραμματέων: δύο (2)
- Θέση ΥΕ Εργατών: μία (1)
Η αίτηση απευθύνεται στο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και υποβάλλεται στο Γραφείο Προσωπικού που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων στη διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών – Κορίνθου 374, 124 62 Χαϊδάρι, από 29-4-2011 έως και 18-5-2011.Τα έντυπα των αιτήσεων   διατίθενται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (www. psyhat.gr). Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού στα τηλ. 2132054141, 327,127,328 και ώρες 11.00 έως 14.00.

5. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ως εξής:
- Μία (1) θέση ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας, Επιμελητή Β΄, για το Κέντρο Αιμοδοσίας.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 21-4-2011 έως και 10-5-2011 στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Πληροφορίες: τηλ. 2310-892202.
 
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), προτίθεται να καλύψει δεκατρείς (13) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Δ.ΕΚ.Ο. ως εξής:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Διοικητικού –Τμήμα Γραμματείας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οδός Πειραιώς 9-11, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα και σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει στις 9-5-2011 και λήγει στις 17-6-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., στα τηλέφωνα 210-5219719 και 210-5219718.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να στελεχωθεί το Γραφείο Πράσινων Συμβάσεων και Περιβαλλοντικών Προτύπων, προσκαλεί για υποβολή υποψηφιοτήτων τους υπαλλήλους μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων ΠΕ και ΔΕ οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν από άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή να μετακινηθούν από το ΥΠΕΚΑ και τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού του Γραφείου Πράσινων Συμβάσεων και Περιβαλλοντικών Προτύπων είναι εννέα (9) και κατανέμονται ως εξής:
Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ με ειδικότητες: Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων, Γεωλόγων, Χημικών, Βιολόγων, Φυσικών, Μαθηματικών, Οικονομολόγων και Διοικητικών Οικονομικών.
Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης (Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα) από 6-4-2011 έως 6-5-2011. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Πληροφορίες: τηλ. 213-1515681.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Το Επιμελητήριο Καβάλας αποφάσισε την κάλυψη μιας (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και συγκεκριμένα για τον κλάδο:
Μία θέση ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητα Πληροφορική
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Επιμελητήριο Καβάλας (ταχ. δ/νση: Ομονοίας 50 Καβάλα, ΤΚ 65302) από 26/04/2011 έως 27/05/2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Καβάλας τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-222212 κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 5) και κα Μ. Κιτσίκογλου (εσωτ. 3).

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων προτίθεται να καλύψει τριάντα τρεις (33) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 ΠΕ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ 15
2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
3 ΤΕ Δ/ΚΟΥ-ΛΟΓ/ΚΟΥ 7
4 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
5 ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 7
6 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης-Τμήμα Γραμματείας του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., οδός Όθωνος 10 -10557 Σύνταγμα Αθήνα από 18-4-2011 μέχρι 18-5-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., στα τηλέφωνα 210-3732064 και 210-3732065.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής – Μεσογείων 284, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι δύο (22) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. Οι κενές Οργανικές θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
Π.Ε. Διοικητικού 2
Π.Ε. Φαρμακοποιών 3
Π.Ε. Κτηνιάτρων 1
Π.Ε. Χημικών Μηχανικών 1
Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού 3
Δ.Ε. Δακτυλογράφων 2
Δ.Ε. Παρασκευαστριών Εργαστηρίων 6
Δ.Ε. Προσωπικού Η / Υ 1
Δ.Ε. Τεχνικών - ειδικότητας Οδηγών 2
Δ.Ε. Τεχνικών - ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 1
22
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους από την 4η Απριλίου 2011 έως και την 5η Μαΐου 2011 να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ., Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284, Τ.Κ. 15562 –Χολαργός Αττικής, η οποία θα κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Φ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διοικητικού – Τμήμα Προσωπικού του Ε.Ο.Φ. στα τηλέφωνα 213-2040323 και 213-2040370.