τριάντα (30) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής


4. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, προκηρύσσει την πλήρωση τριάντα (30) συνολικά θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, για την μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών του 18 άνω, κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης, ως εξής:
- Θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων : δύο (2).
- Θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων : μία (1).
- Θέση ΠΕ Πληροφορικής : μία (1).
- Θέση ΠΕ Γυμναστών: μία (1).
- Θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών: δύο (2).
- Θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών: μία (1).
- Θέση ΤΕ Επισκεπτών-τριών: μία (1).
- Θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών-τριών: δύο (2).
- Θέσεις ΔΕ Ειδικών Θεραπευτών: έξι (6).
- Θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών: οκτώ (8).
- Θέσεις ΔΕ Οδηγών: δύο (2).
- Θέσεις ΔΕ Γραμματέων: δύο (2)
- Θέση ΥΕ Εργατών: μία (1)
Η αίτηση απευθύνεται στο ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και υποβάλλεται στο Γραφείο Προσωπικού που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων στη διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών – Κορίνθου 374, 124 62 Χαϊδάρι, από 29-4-2011 έως και 18-5-2011.Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από το Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (www. psyhat.gr). Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού στα τηλ. 2132054141, 327,127,328 και ώρες 11.00 έως 14.00.